Integrador/a social

Des del curs 2006-2007, l’INS Santa Eulàlia disposa d’una Tècnica en Integració Social (TIS). Aquesta figura té la finalitat de treballar amb l’alumnat de l’IES amb dificultats d’integració social, amb alumnat amb necessitats especials (necessitats educatives, desmotivació, desorientació, desarrelament…) i/o fomentar el bon clima i la convivència escolar. La seva tasca es centra en dos àmbits: el treball directament amb l’alumnat i la tasca al costat de les seves famílies.

La seva feina s’insereix en la tasca que duen a terme el departament d’orientació del centre (psicopedagogs) i amb altres figures externes que realitzen tasques similars (EAP, serveis socials, etc.).