Cicles Formatius (FP)

A continuació podeu veure els cicles formatius que podeu cursar al nostre institut ordenats per famílies professionals:

Família Activitats físiques i esportives (AE)
Grau Mitjà 0101 – Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (LOGSE)
Grau Superior AEA0 – Ensenyament i animació socioesportiva
Grau Superior AEB0 – Condicionament físic

 

 

 

Família Administració i gestió (AG)
Grau Mitjà AG10 – Gestió administrativa
Grau Superior AGB0 – Administració i finances

 

 

 

Família Electricitat i electrònica (EE)
Grau Mitjà EE10 – Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Grau Superior EEA0 – Sistemes electrotècnics i automatitzats

 

 

 

Família Instal·lació i manteniment (IM)
Grau Mitjà IM10 – Manteniment electromecànic orientat a manteniment d’ascensors
Grau Mitjà IM20 – Instal·lacions de producció de calor orientat a instal·lació i manteniment de pisicines
Grau Mitjà IM30 – Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Grau Superior IMA0 – Manteniment d’instal·lacions tèrmiques de fluids
Grau Superior IMC0 – Mecatrònica industrial

 

 

 

 

 

Família Imatge i so (IS)
Grau Mitjà IS10 – Vídeo, discjòquei i so
Grau Superior ISB0 – Il·luminació, captació i tractament d’imatge
Grau Superior ISA0 – Realització de projectes audiovisuals i espectacles
Grau Superior ISD0 – Producció d’audiovisuals i espectacles

 

 

 

 

 

 

La formació professional capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector. La formació professional s’organitza per famílies professionals que ordenen els ensenyaments en cicles desde grau mitjà o de grau superior; amb la superació dels primers s’obté el títol de tècnic i amb la superació dels segons el de tècnic superior.

Per altra banda, hi ha la possibilitat d’aconseguir certificats de professionalitat reconeguts dintre del propi cicle. Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball. Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

 

Alumnes de cicles formatius realitzant una instal·lació elèctrica.

 

 

La formació professional és una de les sortides al món laboral des de l’àmbit educatiu amb més probabilitats de trobar feina. Concretament al nostre centre s’imparteixen 3 de les 5 famílies amb més demanda al mercat laboral.

“Referent al tipus de titulacions d’FP més demandades, les relacionades amb Administració i Gestió de les empreses van ser les més exigides en les ofertes d’ocupació (el 13% de totes les ofertes que requereixen aquests estudis), seguides d’aquelles que exigeixen títols d’electricitat i electrònica (7,7%), fabricació de mecànica (6,4%), informàtica i telecomunicacions (4,3%) o instal·lacions i manteniment (4%).

(“Cinco Dias”, art. “Las ofertas de empleo que exigen FP desbancan a las que piden estudios universitarios” 31/5/2019)