Les nostres funcions

DESCRIPCIÓ DE LES NOSTRES FUNCIONS:

FUNCIONS DESENVOLUPADES
DOCÈNCIA
  • Docència vinculada a les competències dels àmbits transversals: personal i social, i digital.
  • Docència vinculada a la projecció dels aprenentatges i a l’orientació acadèmica i professional.
ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
  • Acompanyament a les famílies  en referència a l’adaptació de l’alumnat, al llarg de tota l’escolarització i en la transició de les etapes educatives.
ATENCIÓ A L’ALUMNAT
  • Seguiment del procés d’ensenyament aprenentatge  de l’alumnat.
  • Acompanyament de l’alumne a nivell personal, social i emocional per a una bona adaptació al centre i un bon rendiment acadèmic.
ASSESSORAMENT AL PROFESSORAT
  • Coordinació del procés d’avaluació psicopedagògica dels alumnes en el marc de la Comissió d’Atenció a la Diversitat i amb l’equip d’assessorament psicopedagògic.
  • Suport en l’elaboració, implementació i avaluació del PI.
  • Col·laboració en l’elaboració, implementació i avaluació de les mesures i suports universals, addicionals i intensius d’atenció educativa dels alumnes en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

 

ORIENTADOR/ES DE REFERÈNCIA:

ORIENTADOR/A: HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES:
1r ESO ALBA RIBAS
2n ESO SARA GIRÓ
3r ESO  ISABEL LORENZO
4t ESO GEMMA CLE
TUTORA SIEI SÍLVIA GÓMEZ
TUTORA AA Mª DOLORS RAMOS