Nivell de català

CERTIFICAT NIVELL DE CATALÀ

Qui pot demanar el Nivell B (Certificat de nivell intermedi de català)?

  • L’alumnat que tingui el Títol de graduat escolar (EGB), sempre que hagi cursat tota l’EGB a Catalunya i que hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat d’aquests estudis a partir del curs 1978/79. (Compleix aquest requisit la gent nascuda a partir del 1972). 

  • L’alumnat que tingui el Títol de tècnic/a auxiliar (FP1), sempre que hagi cursat tota l’EGB i FP1 a Catalunya i hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat d’aquests estudis a partir del curs 1978/79. (Compleix aquest requisit la gent nascuda a partir del 1972). 

Qui pot demanar el Nivell C (Certificat de nivell de suficiència de català)?

  • L’alumnat que tingui el Títol de graduat en educació secundària (ESO), sempre que hagi cursat a Catalunya almenys tres cursos qualsevol d’educació primària i tota l’ESO i hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims abans esmentats. Aquesta equivalència és d’aplicació a partir del curs 2007/08, sense caràcter retroactiu.

  • L’alumnat que tingui el Títol de graduat en educació secundària (ESO) obtingut a centres i aules de formació de persones adultes, sempre que hagi cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualsevol  entre l’educació primària i l’ESO, i que hagi cursat i aprovat l’àrea de Llengua catalana als centres i aules de formació de persones adultes.

  • L’alumnat que tingui el Títol de batxillerat (LOGSE), sempre que hagi cursat a Catalunya tres cursos qualsevol d’educació primària i cinc cursos qualsevol entre l’ESO i el batxillerat, i hagi cursat la matèria de Llengua catalana en la totalitat d’aquests estudis mínims abans esmentats.

  • L’alumnat que tingui el Títol de batxillerat (BUP), sempre que hagi cursat tota l’EGB a Catalunya i hagi cursat de manera oficial la matèria de Llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/79. (Compleix aquest requisit la gent nascuda a partir del 1972). 

L’alumnat que tingui el Títol de tècnic/a especialista (FP2) sempre que hagi cursat tota l’EGB, l’FP1 i l’FP2 a Catalunya i hagi cursat de manera oficial la matèria de Llengua catalana en la totalitat d’aquests estudis abans esmentats a partir del curs 1978/79. (Compleix aquest requisit la gent nascuda a partir del 1972). 

Què s’ha de fer per demanar el certificat?

Per sol·licitar el certificat cal presentar la documentació acreditativa d’haver cursat l’assignatura de català a tots els estudis:

  • Llibre d’escolaritat o certificat del centre o centres on s’ha fet l’itinerari escolar corresponent a l’etapa educativa (EGB, BUP, FP, primària, ESO o batxillerat). Dels estudis que s’hagin cursat a l’Institut Olivar Gran, no caldrà presentar documentació. 
  • Còpia del DNI de la persona sol·licitant.
  • Sol·licitud de reconeixement degudament omplert (sol·licitud adjunta el final de la pàgina).

 

  • L’alumne/a ha de passar per Administració personalment o bé demanar el certificat utilitzant el correu electrònic administracio@olivargran.cat.

Podeu trobar tota la informació sobre aquest tema a la pàgina web del Departament d’Ensenyament, seguint el següent enllaç.

Podeu descarregar-vos-el clicant a l’enllaç següent:

Informació addicional sobre el reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària