Projecte Escoles Verdes

SOM INSTITUT VERD

Ja fa molts anys que l’institut Olivar Gran de Figueres forma part de la Xarxa d’Escoles Verdes. Aquesta xarxa sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat, però suposa molta paperassa que desincentiva el seu desenvolupament.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

 1. Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
 2. Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
 3. Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. Fer xarxa.

El nostre centre durant tots aquests anys dins de la xarxa d’Escoles Verdes ha impulsat diverses activitats de sensibilització mediambiental per als nostres alumnes i per al conjunt de comunitat educativa. Algunes de les activitats més consolidades són les següents:

 • Els alumnes del SIEI del centre realitzen un projecte anomenat “SOM INSTITUT VERD” que permet donar resposta a les propostes recollides durant les reunions de delegat verds mitjançant les següents activitats:
  • Cada curs escolar totes les aules escullen un representant a la Comissió Verda d’alumnes que té com a funció acompanyar als companys a llençar correctament als contenidors de reciclatge els residus que es generen a l’aula, mantenir l’aula en condicions òptimes de neteja, conscienciar als companys sobre els temes mediambientals i representar als companys /es durant les reunions de Comissió Verda que es porten a terme una vegada al mes amb l’objectiu de potenciar iniciatives mediambientals que sorgeixen dels alumnes per solucionar problemàtiques que aquests veuen al centre i al seu entorn.  Els representants de la Comissió es reuneixen tres vegades a l’any amb el Director del centre per poder informar, proposar i engegar les noves iniciatives. Una de les iniciatives que han volgut investigar el delegats ha sigut si els alumnes realitzen correctament la tria a les papereres específiques que hi ha a l’aula. El resultat d’aquesta iniciativa va ser que cal portar a terme una major sensibilització a les aules per tal que els alumnes llencin correctament els resitus que es generen a l’aula.
  • De manera puntual s’han realitzat Tutories verdes quan els representats de la Comissió Verda han hagut de comentar algun tema als companys d’aula o ha sortit alguna notícia mediambiental que necessita una reflexió més profunda per part de l’alumnat (els microplàstics, l’origen i el consum del paper d’alumini, la venda de boc and rolls, etc.).
  • La substitució dels gots de plàstic de la cafeteria del centre i de la màquina de cafè de la sala de professors per gots reutilitzables.

 

 

 

 

  • Participació al Fòrum d’Escoles Verdes: Els alumnes del centre participen als Fòrums que la xarxa d’Escoles Verdes organitza i on els diferents centres educatius comparteixen activitats que han dut a terme.

 

 

 

  • Cura de les plantes d’interior i de les jardineres de l’entrada del centre: Els alumnes tenen cura d’aquestes plantes de manera setmanal i han realitzat uns cartells informatius per cadascuna d’elles on s’hi poden veure els seus nom comú i científic i la quantitat de llum i d’aigua que necessiten.

 

 

 

  • Disseny i realització de cartells motivadors per tal que els alumnes del centre llencin les deixalles als contenidors corresponents mitjançant el programa de disseny CANVA.

 

 

 

  • Disseny i realització de cartells informatius pels contenidors del pati per tal que l’alumnat del centre tingui ben clar quines són les deixalles que cal llençar a cadascun d’ells.

 

 

 

   • Venda, a preu de cost, de Boc and rolls amb l’objectiu de disminuir la quantitat de paper d’alumini que usa l’alumnat a l’hora del pati.