Quines matèries aprendràs?

ESO

Les matèries del Departament Cientificotecnològic que estudiaràs al llarg de l’ ESO són (hores/setmanals): 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Biologia i Geologia 3 2 3

OPTATIVA

Física i Química 3 2 3

OPTATIVA

Tecnologia 2 2 2 3

OPTATIVA

Informàtica 3

OPTATIVA

 

BATXILLERAT

Les matèries del Departament Cientificotecnològic que podràs estudiar en el Batxillerat són (hores/setmanals):

1r BTX 2n BTX
Biologia 4 4
Ciències de la Terra 4 4
Física 4 4
Química 4 4
Tecnologia Industrial 4 4
Ciències del Món Contemporani 2

Totes les matèries, excepte les Ciències del Món contemporani, són de modalitat i corresponen als Batxillerats Científic i Tecnològic.