Metodologia

Seguim una metodologia que afavoreix l’aprenentatge significatiu, la motivació per aprendre, la reflexió, el raonament, l’esforç i l’esperit crític. Una metodologia en la que els nostres alumnes són protagonistes conscients dels seus aprenentatges, aprenent a gestionar i construir coneixement a partir del que ja saben i millorar les estratègies que els ajuden a aprendre.

Entenem l’aprenentatge com un procés personalitzat i inclusiu i és per això que l’atenció a la diversitat de l’alumnat és una prioritat a la nostra escola. Tenint en compte les diferències individuals, prenem mesures d’atenció a la diversitat com: intervenció de dos mestres a l’aula, grups flexibles, desdoblaments, suport en petits grups, …

Entenem l’aprenentatge com un procés de naturalesa social i és per això que afavorim l’aprenentatge cooperatiu  i el treball entre iguals, formant persones capaces de valorar els altres i d’aprendre’n desenvolupant una actitud empàtica i assertiva. Per tant, contemplem les emocions com a part integral de l’aprenentatge.

En l’aprenentatge de les matemàtiques seguim una metodologia basada en la vivenciació, la manipulació i la simbolització per arribar a l’abstracció i generalització. La descoberta forma part important d’aquesta metodologia. No expliquem els conceptes sinó que els fem descobrir.

Mitjançant el treball interdisciplinari, basat en projectes, afavorim l’aprenentatge autèntic construint connexions horitzontals entre les àrees de coneixement. Creiem que els aprenentatges han d’estar vinculats a la vida i a l’entorn real per tal que els alumnes trobin sentit a allò que fan.

Per poder seguir desenvolupant aquesta manera de treballar, a l’escola duem a terme també diferents organitzacions: el treball per racons, els espais d’aprenentatge, el taller de lectura, el taller d’escriptura, .. .