A la nostra escola la didàctica de les matemàtiques la duem a terme seguint una metodologia activa, vivencial i lúdica. Seguim les fases didàctiques de vivenciació, manipulació, simbolització, abstracció i generalització treballant des d’un enfocament interdisciplinari. Formem part del grup d’innovació didàctica per l’aprenentatge matemàtic a+a+, de l’Associació de Mestres Rosa Sensat amb el professor Josep Callís.

Aquesta metodologia es basa en un procés metodològic concret i posa en pràctica la metodologia de la descoberta, on és l’infant qui descobreix, mentre el mestre l’acompanya amb preguntes adequades per a desenvolupar els seus aprenentatges.