ENGLISH AT SCHOOL

A la nostra escola, impartim la llengua anglesa des de P5, començant amb una primera presa de contacte que amb el temps va donant pas a
l’adquisició de l’idioma de forma gradual.

Un tret característic d’identitat és que treballem seguint el mètode Artigal, des de P5 fins a 2n. Està basat en el llenguatge gestual i en la repetició de paraules i frases, a través del relat de contes senzills i significatius per als alumnes. Aquests contes són escenificats i compten amb un treball posterior que té com a objectiu ajudar a interioritzar vocabulari i estructures pròpies de la llengua anglesa.

A partir de primer, a més a més, comencem a donar pas a la metodologia de la lingüista Xaro Mas, que dóna continuïtat al mètode Artigal. Aquesta metodologia pretén millorar el nivell d’anglès de l’alumnat treballant de manera més competencial a través del que anomenen Diary. Com si d’un diari personal es tractés, els nens i nenes expliquen experiències, emocions o notícies que els succeeixen en el seu dia a dia, partint primerament del llenguatge oral. Traslladat a la dinàmica de la classe, els alumnes comparteixen les seves produccions i entre tots es corregeixen els errors per aprendre d’ells. Finalment, escriuen el text al seu Diary i així poden veure el seu progrés en el temps, emmarcat dins d’un context.

El mètode fa un ús funcional de la llengua, aprenent a expressar allò que sentim en aquell moment. A més, la repetició de les estructures fa que es consolidin i puguin ser utilitzades en d’altres contextos comunicatius, així com per elaborar frases noves.

Un cop acabat el treball oral i escrit del Diary, es treballen els diferents continguts que ens marquem com a escola a través de petits projectes que integren les competències pròpies de l’adquisició d’una llengua amb l’aprenentatge de continguts significatius i propers a l’alumnat. El treball es plasma al Diary, de manera que aquest esdevé un portafolis on l’alumne pot veure el seu progrés en el temps i aprendre de la seva evolució.

 

1r. PARTS OF THE BODY

Els nens i nenes de primer hem treballat les parts del cos en anglès a partir de cançons, vocabulari i jocs. Una de les activitats consistia en crear un monstre amb les parts del cos que els mestres ens indicaven oralment. Una altra activitat ha estat crear un altre monstre a partir d’un joc de taula cooperatiu.

 

CHRISTMAS GAMES

CHRISTMAS GAMES
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/category/topics/christmas
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/christmas-2