Projecte Lingüístic

Podeu llegir el Projecte lingüístic de l’escola aquí

El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya 

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document de centre i forma part del projecte educatiu. D’acord amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el projecte lingüístic ha d’emmarcar el tractament de les llengües al centre i ha d’incloure els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües, entre els quals hi ha d’haver

a) El tractament del català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

b) El procés d’ensenyament i d’aprenentatge del castellà.

c) Les diverses opcions amb relació a les llengües estrangeres.

d) Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre.

e) La continuïtat i la coherència educatives, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes.

Per tant, El PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE és un document que parteix d’una reflexió interna del centre, que recull les decisions preses a partir d’aquesta anàlisi en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i que té com a objectiu donar coherència a la manera d’adquirir-les. És un document de reflexió i de presa de decisions que incideix en tots els contextos comunicatius dels centres: aula, centre i entorn.

Característiques del PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

El Projecte Lingüístic de Centre recull els acords presos tant pel que fa a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües, com en relació amb els usos lingüístics previstos, i és:

• Ajustat a la normativa vigent
• Adequat a l’entorn sociolingüístic i a la realitat del centre
• Coherent amb els altres documents del centre
• Integral i vinculant
• Consensuat i compartit amb la comunitat educativa
• Estable però no estàtic
• Realista i transformador