Normes d’Organització i funcionament del centre (NOFC)

L’escola disposa de les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)

Clica aquí per descarregar-te la normativa de l’escola ( actualitzada el curs 2018-19)

Correspon al centre educatiu determinar l’estructura organitzativa pròpia d’acord amb els objectius i criteris del projecte educatiu de centre. L’organització no és una finalitat en si mateixa, sinó un instrument per desenvolupar i fer possible el projecte educatiu i, en últim terme, assolir l’èxit educatiu.

Els centres educatius elaboren les Normes d’organització i funcionament (NOFC), d’acord amb el que estableix el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.

Les NOFC contenen els elements relacionats amb l’estructura organitzativa del centre:
1. Els criteris organitzatius dels centres públics:
 • Estructura organitzativa de govern i de coordinació.
 • El nombre d’òrgans unipersonals addicionals de direcció.
 • Criteris específics organitzatius.
 • Les competències i la composició dels òrgans de govern i de coordinació.
 • Les funcions de govern o de gestió del cap o de la cap d’estudis, del secretari o de la secretària i dels òrgans unipersonals de direcció addicionals.
 • Finalitats addicionals de la coordinació docent.
 • Formalització dels encàrrecs de funcions de la direcció.
2. Criteris i mecanismes pedagògics:
 • Concreció de l’organització pedagògica.
 • Concreció de l’organització del temps per a l’activitat lectiva i no lectiva i de coordinació del professorat.
 • Criteris per a l’organització dels grups d’alumnes.
 • Criteris per a la formació dels equips docents.
 • Criteris per a l’atenció a la diversitat.
 • Criteris per a l’organització d’activitats no lectives de suport o de lleure educatiu.
 • Mecanismes de coordinació docent.