Menjador escolar

MENJADORS ESCOLARS GESTIONATS PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ

El menjador de l’escola està gestionat pel Consell Comarcal del Baix Empordà cents de la comarca. Ofereix el servei diàriament a aproximadament 100 alumnes.

Des del Consell Comarcal del Baix Empordà entenem el servei de menjador escolar com una necessitat social bàsica, però també com un espai de lleure educatiu que ha de fomentar la salut, els hàbits i els valors socials. D’acord amb aquests principis, ens encarreguem d’oferir una gestió integral del servei que inclou les següents prestacions:

– El subministrament del dinar i del personal als centres, ja sigui amb cuina a l’escola o amb servei de càtering.

– L’adequació de les instal·lacions per tal que compleixin els requisits sanitaris d’un menjador escolar (manteniment i neteja, subministrament d’estris i vaixella, kits de clor, termòmetres, etc., reparació i inversions d’aparells de cuina).

– La vigilància, seguretat i dinamització de l’espai del menjador a través de monitoratge titulat, així com la realització d’activitats de lleure i el corresponent material d’acord amb el projecte educatiu del centre.

– La informació trimestralment als pares dels hàbits alimentaris i de comportament dels seus fills al menjador.

– Un servei d’auditories i inspeccions dels menjadors escolars, tant pel que fa a les instal·lacions, com a la qualitat nutritiva, dietètica i sanitària dels aliments i els menús, així com el seguiment del monitoratge i el comportament dels usuaris per tal de garantir-ne el bon funcionament.

– La formació inicial i continuada del personal del servei (cuina i monitoratge).

– La gestió econòmica i financera (cobrament avançat dels rebuts per domiciliació bancària, gestió de beques, control d’impagats, etc.).

Qui ha d’emplenar la sol·licitud?

L’alumnat que utilitzarà el servei de menjador un mínim de 4 vegades al mes, tant si és a través de tiquets com domiciliant el rebut.

Quan, on i com s’ha de fer la inscripció de menjador?

Els pares/mares o tutors/ores hauran de demanar el model de sol·licitud del servei al centre docent o bé descarregar-lo del següent enllaç: www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html. Aquesta sol·licitud s’haurà de retornar degudament emplenada i signada al centre docent en el període establert per aquest.

Quines inscripcions no s’acceptaran?

Les sol·licituds que no estiguin signades, les emplenades incorrectament o de les quals manqui documentació adjunta.

Les sol·licituds d’alumnes que tinguin algun deute pendent de menjador amb el Consell Comarcal del Baix Empordà.

Sistemes de cobrament

A través de domiciliació bancària

Per a l’alumnat que utilitza el servei un mínim de 4 vegades al mes. Aquesta modalitat és obligatòria per a l’alumnat beneficiari d’un ajut econòmic individual de menjador.

El cobrament es fa per avançat en funció dels dies marcats en la sol·licitud de menjador i es realitza entre el dia 1 i 10 de cada mes.

A partir del dia 20 del mes següent al cobrament, es crea un rebut independent amb l’abonament o càrrec corresponent en funció dels dies reals d’ús del servei.

El retorn dels rebuts amb caràcter reincident ocasionarà la pèrdua del dret a utilitzar el menjador de forma indefinida.

Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies.

A través de tiquets

Per a l’alumnat esporàdic (no utilitza el servei un mínim de 4 vegades al mes) o que no vulgui domiciliar el servei.

Hauran d’efectuar un dipòsit previ al CAIXER del SERVICAIXA de “la Caixa” (mínim 1 màxim 9).

El caixer DISPENSARÀ ELS TIQUETS DIRECTAMENT.

Com fer el dipòsit:

  • Amb llibreta de “la Caixa”
  • Amb targeta de “la Caixa”
  • Amb targeta d’una altra entitat bancària (sense comissió)

Per fer el pagament caldrà demanar la guia d’instruccions a la persona responsable de menjador del centre o bé descarregar-la del següent enllaç  www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html.

El tiquet s’haurà de presentar el mateix dia que es vulgui fer ús del servei.

El tiquet serà vàlid per al curs escolar vigent. En cas de no utilitzar-lo abans de la finalització del curs, se’n perdrà l’import.

Els deutes es tramitaran per la via de recaptació.

Preus

D’acord amb la resolució EDU/2307/2019, de 5 de setembre, per la qual es determina el  preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres  educatius de titularitat del Departament d’Educació per al curs 2019-2020 i el  preu de l’ajut individual de menjador escolar per a l’alumnat escolaritzat fora del  seu municipi de residència en centres educatius privats concertats i municipals,  d’acord amb la planificació feta al mapa escolar per al curs escolar 2019-2020, es determina:

– Alumnat fix – 5,55€ menú//dia (garanteix el servei un mínim de 4  dies/mes)

– Alumnat esporàdic – 6,00 € menú/dia (no garanteix l’assistència al  menjador un mínim de 4 dies/mes)

Important

A partir del dia 1 de setembre, les sol·licituds noves, les baixes i les modificacions s’hauran de presentar abans del 25 del mes en curs per tal que s’apliquin a partir del dia 1 del mes següent.