Oferta educativa

Educació infantil

El segon cicle de l’educació infantil forma part d’una etapa educativa voluntària.L’objectiu de l’educació infantil és ajudar els vostres fills al seu desenvolupament emocional, físic i social. En el segon cicle de l’educació infantil els vostres fills aprendran coses noves, és a dir, adquiriran nous coneixements, alhora que aprendran a relacionar-se amb els companys i les persones adultes.

L’objectiu de l’educació infantil és que els vostres fills puguin obtenir unes capacitats que els permetin desenvolupar i adquirir en les etapes obligatòries posteriors els coneixements i els continguts que es treballin.

En aquesta etapa, cada àrea té uns objectius i continguts propis. Aquests objectius i continguts han de tenir en compte el desenvolupament de les capacitats dels vostres fills.

Les capacitats són aquelles aptituds i característiques que han de permetre als vostres fills desenvolupar-se com a persones i aconseguir els aprenentatges.

Les capacitats que es desenvoluparan durant l’etapa són:

 1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
 2. Aprendre a pensar i a comunicar
 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 4. Aprendre a conviure i habitar el món

Àrees del segon cicle d’educació infantil

Els continguts i les activitats que els vostres fills han de dur a terme per assolir els objectius corresponents d’aquest cicle (3-6 anys) s’agrupen en tres àrees:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres, és a dir, autoconeixement i gestió de les emocions, del joc i el moviment i les relacions i autonomia personal.
 • Descoberta de l’entorn, exploració i experimentació.
 • Comunicació i llenguatge, és a dir, observar, escoltar, parlar i comunicar-se.

Atenció a la diversitat

Totes les escoles tenen un conjunt de recursos personals i de mesures organitzatives per millorar els aprenentatges dels alumnes que tenen dificultats per seguir el ritme del grup. Entre els recursos personals podem destacar l’actuació de professionals concrets, com poden ser el mestre de l’aula, logopedes, especialistes de serveis educatius, etc. i entre les mesures organitzatives trobem els suports individuals, el suport en grups reduïts dins d’horari lectiu i el suport escolar personalitzat (SEP), que es pot organitzar fora i dins de l’horari lectiu.

Avaluació

L’avaluació al segon cicle de l’educació infantil és contínua i global, és a dir, que té en compte el procés i l’evolució del vostre fill o filla al llarg de tot el trimestre i/o curs.

Rebreu dos informes escrits anuals per part del tutor o tutora, i un al final del cicle. Aquests informes us aportaran informació sobre els progressos dels vostres fills i sobre les possibles necessitats d’ajut.

Educació Primària

L’etapa d’educació primària comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar obligatòriament abans de l’educació secundària obligatòria.

Aquesta etapa consta de sis cursos acadèmics: comencen normalment l’any en què compleixen 6 anys i acaben als 12.

Les classes s’organitzen en horari de matí i tarda. Com a norma general els vostres fills faran 25 hores lectives setmanals, que inclouen el temps d’esbarjo.

En els centres públics, aquells alumnes que ho requereixin, i segons els criteris establerts pel Departament, comptaran amb suport escolar personalitzat que inclourà un horari complementari de dues hores fora de l’horari lectiu.

Els centres han de garantir 30 minuts diaris a la promoció de l’hàbit lector.

Organització

L’educació primària s’organitza en cursos, repartits en dues comunitats:

 • Comunitat de mitjans:  1r, 2n i 3r nivell.
 • Comunitat de grans: 4t, 5è i 6è nivell.

Competències bàsiques

Una competència bàsica és la capacitat per resoldre problemes reals aplicant, de manera conjunta, coneixements, habilitats pràctiques i actituds.

En acabar l’escolarització obligatòria els vostres fills han d’haver assolit les competències bàsiques que els permetin continuar formant-se alhora que incorporar-se a la societat com a ciutadans actius.

Les competències bàsiques tenen un caràcter transversal, que vol dir que es treballen a partir de diferents continguts curriculars d’una o diverses àrees de coneixement. Són les següents:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència artística i cultural
 • Competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Àrees de l’Educació primària

Les àrees de coneixement en què s’organitza l’educació primària estan organitzades en àmbits:

     • Àmbit lingüístic
      • Llengua catalana i literatura
      • Llengua castellana i literatura
      • Aranès, a la Vall d’Aran
      • Primera llengua estrangera
     • Àmbit matemàtic
      • Matemàtiques
     • Àmbit de coneixement del medi
      • Coneixement del medi natural
      • Coneixement del medi social i cultural.
     • Àmbit artístic
      • Educació artística: visual i plàstica, música i dansa
     • Àmbit d’educació física
      • Educació Física
     • Àmbit d’educació en valors
      •  Educació en valors socials i cívics o Religió

 Cada àmbit té unes competències pròpies, que s’agrupen en dimensions:

     • Àmbit lingüístic
      • Dimensió comunicació oral
      • Dimensió comprensió lectora
      • Dimensió expressió escrita
      • Dimensió literària
      • Dimensió plurilingüe i intercultural
     • Àmbit de matemàtiques
      • Dimensió resolució de problemes
      • Dimensió raonament i prova
      • Dimensió connexions
      •   Dimensió comunicació i representació
     • Àmbit de coneixement del medi
      • Dimensió món actual
      • Dimensió salut i equilibri personal
      • Dimensió tecnologia i vida quotidiana
      • Dimensió ciutadania
     • Àmbit artístic
      • Dimensió percepció, comprensió i valoració
      • Dimensió interpretació i producció
      • Dimensió imaginació i creativitat
     • Àmbit d’educació física
      • Dimensió activitat física
      • Dimensió hàbits saludables
      • Dimensió expressió i comunicació corporal
      • Dimensió joc motor i temps de lleure
     • Àmbit de l’educació en valors
      • Dimensió personal
      • Dimensió interpersonal
      • Dimensió social

Aquestes competències pròpies de cada àmbit contribueixen a desenvolupar les competències bàsiques.

Atenció a la diversitat

Totes les escoles tenen un conjunt de recursos personals i de mesures organitzatives per atendre els alumnes que tenen necessitats específiques d’aprenentatge, bé sigui perquè tenen necessitats educatives especials, trastorns de l’aprenentatge o de la comunicació, altes capacitats o perquè s’han incorporat de manera tardana al sistema educatiu.

Entre els recursos personals podem destacar l’actuació de professionals concrets, com poden ser el mestre de l’aula, el mestre d’educació especial, logopedes, especialistes de serveis educatius, etc. i entre les mesures organitzatives trobem els suports individuals, el suport en grups reduïts dins d’horari lectiu i el suport escolar personalitzat (SEP), que es pot organitzar fora i dins de l’horari lectiu.

El SEP és un conjunt de mesures organitzatives orientades a aconseguir que cap infant s’endarrereixi en els seus aprenentatges. Els vostres fills rebran el suport del SEP quan s’identifiqui que no han assolit un determinat nivell en els aprenentatges bàsics que s’hagin treballat a l’aula, a fi que no s’endarrereixin. Aquest suport ha de ser temporal.

Aquestes mesures també poden anar adreçades als alumnes amb alt rendiment.

Els centres educatius poden oferir aquest recurs als vostres fills fora i dins de l’horari lectiu.

El suport es concreta, principalment, en l’adquisició del procés de la lectura i l’escriptura, l’assoliment d’habilitats matemàtiques i l’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi.

Avaluació

L’avaluació a l’educació primària és contínua i global, i ha d’integrar les valoracions de totes les àrees, tot centrant-se en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques.

Té caràcter formatiu, que vol dir que ha de servir per constatar els avenços dels vostres fills, detectar les seves dificultats i adoptar, al més aviat possible, les mesures necessàries perquè puguin continuar amb èxit els seus aprenentatges. Per aquest motiu es fomenten les activitats d’autoavaluació i de coavaluació, i que els alumnes i les seves famílies coneguin els criteris d’avaluació que s’aplicaran en l’avaluació dels aprenentatges i per a la promoció dels alumnes, atenent els principis establerts en el projecte educatiu.

L’avaluació té també l’objectiu de valorar l’assoliment de les competències bàsiques, ha de permetre que els alumnes i les seves famílies identifiquin les dificultats del procés d’aprenentatge i que trobin estratègies per superar-les.

Al final de cada trimestre rebreu un informe escrit pel tutor que ha de reflectir els resultats obtinguts en l’avaluació del procés d’aprenentatge dels vostres fills, els aspectes personals i evolutius que es consideri oportú esmentar i les mesures complementàries o de reforç adoptades o previstes. A final de curs també us informaran dels resultats que consten a l’acta d’avaluació de final del nivell corresponent.

A més de l’informe, l’escola us pot fer arribar comentaris i observacions quan ho consideri necessari.

En la darrera sessió d’avaluació de 2n, 4t i 6è curs, que corresponen als finals de cicle inicial, mitjà i superior, s’avalua els vostres fills en relació amb el grau d’assoliment de les competències bàsiques de l’àmbit digital, d’aprendre a aprendre i d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria.

Un cop acabada l’educació primària, els vostres fills han de continuar els estudis obligatoris de l’educació secundària.

Els centres d’educació primària són els responsables de fer arribar als centres d’educació secundària la documentació obligatòria sobre el procés d’aprenentatge dels nous alumnes, així com la informació que es consideri necessària per facilitar la seva incorporació a la nova etapa.

Els centres també lliuraran als pares o tutors legals de l’alumne l’informe individualitzat de final d’etapa de l’educació primària. Aquest informe és el document oficial que complementa l’historial acadèmic de l’educació primària. Recull la informació sobre aspectes personals de l’alumne, necessària per a la continuïtat del procés d’aprenentatge, i altres aspectes que es considerin rellevants per garantir una atenció personalitzada en el pas a l’educació secundària obligatòria.