GEP. Generació Plurilingüe

 

El curs 2017-2018 el Departament d’Ensenyament inicia el programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP). La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Nascut l’any 2013 com a programa experimental, s’adreça als centres educatius que imparteixen ensenyaments d’educació primària, d’educació secundària obligatòria, batxillerat o formació professional inicial, de titularitat del Departament d’Ensenyament, de titularitat municipal i de titularitat privada en règim de concert. La selecció de centres es farà anualment a proposta dels serveis territorials i amb la col·laboració de la Inspecció d’Educació.

La durada del programa és de tres cursos escolars. Durant aquest temps, docents dels centres participants amb una acreditació suficient de coneixements de llengua estrangera reben formació sobre enfocaments CLIL i ÉMILE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera en anglès i francès, respectivament). Els equips directius, al seu torn, reben orientacions per a la implementació del programa en el centre, el disseny d’un pla d’acció i l’elaboració d’una memòria final.

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/pluri/gep/

COMUNITAT DE GRANS

Along this school year we planned:

Three projects ( one per term) LET’S ACT!!

16-18 4th, 5th and 6th graded pupils prepare a performance. They give the idea and themselves prepare it cooperatively. They write the scripts, they decide the set, the costumes, all the rehearsals and finally they perform it.

ICT: We use chromebooks and we work sharing documents. They also create the powerpoint we use as background, choose music and how to add it.

 

a) First term : The lion king

Plot: Five students travel to London and act in the “Lion King”musical. They learn about airports life, English culture, interesting places in London. It takes us six hours a week

More pictures

b) Second term: Around the world in 80 days

Plot: We read the story by Jules Verne and we adapt  it They learn about his literary work and also about some interesting places and  countries Philias Fox visited.

It takes us two hours a week.

Here you have some pictures

Click here to watch the performance

 

c) Third term: The jungle book

Plot: We read the story by Rudyard Kipling and we adapt  it . They learn about animals, life in the jungle, animal hierarchies, endangered animals…

CLASS PROJECTS

5th and 6th Graders:

Both 5th and 6th graders: We exchanged letters by snail mail with a school in Polignano a Mare (Italy). They could talk about their routines, school life, our respective towns, hobbies, family. They also exchange postcards.

More pictures

5th graders: They did a guided project about endangered animals in the Poles. They surfed the net, prepared a powerpoint and a Word document and finally they did the oral presentation. We also used books in Catalan, Spanish or English

We also did some chemistry experiments guided by Bielefeld University and Einstein Gymnasium students from Germany

More pictures

6th graders: They learned about Christmas traditions in Great  Britain and made a poster summarizing them.

They also did a project about the Earth Biomes.They surfed the net, prepared a powerpoint and a Word document and finally they did the oral presentation. We also used books in Catalan, Spanish or English.

 Oral presentations samples

They were introduced in William Shakespeare life and we did some activities

Pupils interacting

5th-6th graders Games and speaking activities

Some pictures