Salut a l’escola

Administració de medicaments als alumnes

Recomanacions per administrar paracetamol

Per administrar paracetamol als infants a les escoles, cal tenir l’autorització del pare, mare o tutor, que s’ha de demanar en el moment de matriculació de l’alumnat. (model d’autorització)

La febre és un símptoma caracteritzat per un augment de temperatura per sobre de 37 ºC que sovint s’acompanya de malestar. És molt freqüent en l’infant. La febre és en si mateixa un mecanisme de defensa de l’organisme contra la malaltia i, per tant, no cal tractar-la de forma immediata amb medicaments. Podem utilitzar mesures físiques per fer abaixar la temperatura i disminuir-ne les molèsties: si té malestar, fred o esgarrifances es recomana no abrigar-lo i donar-li aigua a glopets.

Davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui.  Mentrestant, si la febre és igual o superior a 38 ºC es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes
secundaris.

Encara que no es tracti d’una urgència, un infant amb febre no ha de quedar-se a l’escola fins que finalitzi la jornada escolar.

Recomanacions elaborades per la Societat Catalana de Pediatria i pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (document)

Vacunacions

Informació del Departament de Salut relativa a l’administració de les vacunes als alumnes de 6è de l’escola segons el calendari de vacunes vigent.

Les vacunes que s’administren a 6è curs de primària són les següents:

La vacuna contra el papil·lomavirus (VPH); s’administra en dues dosis i únicament a les noies.

La vacuna contra l’hepatitis A (VHA); s’administra en dues  dosis.

La vacuna contra la varicel·la (V); s’administra en dues dosis  als nois o noies que no hagin passat la malaltia ni hagin rebut la  vacuna. En cas que el vostre fill o filla estigui vacunat amb una dosi       se li’n administrarà la segona.

La vacuna antimeninocòccia C conjugada (MC); s’administra     una única dosis.

Per a més informació podeu consultar el Canal Salut del Departament de Salut (http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut) o trucar al telèfon 061 del CatSalut Respon.

Atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolar

 La família de l’alumne amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex ha d’informar-ne els responsables del centre educatiu a l’inici de l’escolarització o quan en tingui coneixement.

Les actuacions que cal seguir en el centre quan es produeix aquesta situació es detallen en el document Model d’atenció dels infants amb al·lèrgies alimentàries i/o al làtex en l’àmbit escolar.

D’acord amb aquest model, la família ha d’aportar al centre la documentació següent:

  • Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar totes les dades de la malaltia de l’infant, les actuacions que cal fer i els telèfons dels referents sanitaris.
  • Imprès signat amb la recollida d’informació on es detalla el tipus d’al·lèrgia de l’alumne, les vies d’entrada i el tipus de reacció (annex 1).
  • Imprès de sol·licitud signat i autorització d’administració de la medicació prescrita i l’atenció específica prescrita i pautada pel metge o metgessa (annex 2).

El centre educatiu ha de comunicar al director o directora mèdic del centre d’atenció primària més proper l’escolarització d’un nen o nena amb al·lèrgia alimentària i/o al làtex (annex 3), emplenar el formulari ‘Pautes d’actuació en cas de reacció al·lèrgica’ (annex 4) i deixar-lo prop de la farmaciola, en un lloc visible i conegut per tots els professionals del centre.

Atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar

La família de l’alumne amb diabetis ha d’informar els responsables del centre educatiu a l’nici de l’escolarització o quan es tingui coneixement que l’alumne pateix la malaltia.

Les actuacions que cal seguir en el centre quan es produeix aquesta situació estan detallades en el document Model d’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar.

D’acord amb aquest model, la família ha d’aportar al centre la documentació següent:

  • Informe mèdic signat per l’equip sanitari responsable, on han de constar totes les dades de la malaltia de l’infant i els telèfons dels referents sanitaris
  • Imprès signat de sol·licitud de control de glucosa als alumnes amb diabetis  i autorització de l’administració d’insulina  (annex 1)
  • Imprès signat de sol·licitud i autorització d’administració de glucagó als alumnes amb diabetis ( annex 2)

El centre educatiu ha de comunicar al centre d’atenció primària més proper l’escolarització d’un alumne amb diabetis ( annex 3).