Nivells

L’ Escola La Vila té dues etapes educatives: Educació infantil i Educació Primària

Educacio infantil

Educació infantil forma la Comunitat de petits.

La comunitat de petits la formen els cursos de P3, P4 i P5.

L’objectiu de l’educació infantil és que els vostres fills puguin obtenir unes capacitats que els permetin desenvolupar i adquirir en les etapes obligatòries posteriors els coneixements i els continguts que es treballin.

En aquesta etapa, cada àrea té uns objectius i continguts propis. Aquests objectius i continguts han de tenir en compte el desenvolupament de les capacitats dels vostres fills.

Les capacitats són aquelles aptituds i característiques que han de permetre als vostres fills desenvolupar-se com a persones i aconseguir els aprenentatges.

Les capacitats que es desenvoluparan durant l’etapa són:

 1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma
 2. Aprendre a pensar i a comunicar
 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
 4. Aprendre a conviure i habitar el món

Els continguts i les activitats que els vostres fills han de dur a terme per assolir els objectius corresponents d’aquest cicle (3-6 anys) s’agrupen en tres àrees:

 • Descoberta d’un mateix i dels altres, és a dir, autoconeixement i gestió de les emocions, del joc i el moviment i les relacions i autonomia personal.
 • Descoberta de l’entorn, exploració i experimentació.
 • Comunicació i llenguatge, és a dir, observar, escoltar, parlar i comunicar-se.
Bloc anterior d’educació infantil

Educacio Primària

La Comunitat de mitjans la formen els cursos de 1r, 2n i 3r

La Comunitat de grans la formen els cursos de 4t, 5è i 6è

L’etapa d’ educació primària comprèn els ensenyaments que tots els alumnes han de cursar obligatòriament abans de l’educació secundària obligatòria.

Aquesta etapa consta de sis cursos acadèmics: comencen normalment l’any en què compleixen 6 anys i acaben als 12.

Les competències bàsiques. Una competència bàsica és la capacitat per resoldre problemes reals aplicant, de manera conjunta, coneixements, habilitats pràctiques i actituds.

En acabar l’escolarització obligatòria els vostres fills han d’haver assolit les competències bàsiques que els permetin continuar formant-se alhora que incorporar-se a la societat com a ciutadans actius.

Les competències bàsiques tenen un caràcter transversal, que vol dir que es treballen a partir de diferents continguts curriculars d’una o diverses àrees de coneixement. Són les següents:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència matemàtica
 • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
 • Competència artística i cultural
 • Competència digital
 • Competència social i ciutadana
 • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Bloc anterior de cicle inicial

Bloc anterior de cicle mitjà

Bloc anterior de cicle superior