Projecte educatiu

Us podeu descarregar el Projecte educatiu de l’Escola La Vila aquí.

INTRODUCCIÓ

L’escola La Vila fa ja alguns anys que es planteja una nova manera de mirar l’educació, una nova perspectiva que doni resposta a totes aquelles qüestions que se’ns obren amb  el dia a dia amb els nostres alumnes i les seves famílies. És per això que durant aquest curs 15-16 hem portat a terme una formació interna de centre que ens ha permès trobar l’espai de reflexió amb tot el claustre. A partir d’aquí hem estat avaluant diferents aspectes que ens preocupen com per exemple fer de l’atenció a la diversitat  una realitat per a tots, el rol del mestre, la participació de les famílies, el treball globalitzat… i estem en el camí d’anar construint una nova línia educativa, una nova manera de veure l’escola i de mirar l’infant i les seves famílies.

Per aquest motiu el nostre Projecte Educatiu de Centre no reflecteix encara tots aquests canvis. De moment és la base de tot allò que haurem de tenir en compte alhora d’anar elaborant entre tots el nou Projecte que ens ha de guiar en aquesta nova escola que volem construir.

CONTEXT

Normatiu

Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya. LEC

Decret 102/2010 d’autonomia de centres

Decret 155/2010 de la direcció dels centres educatius públics

DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents

Instruccions d’inici de cada curs escolar

ORDRE ENS164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària

Entorn

Som una escola catalana de titularitat pública del centre de la ciutat i amb una llarga tradició a la ciutat de Palamós (inaugurada el 1933). Ens hem anat adaptant als canvis de la nostra societat i a partir del curs 2006-2007 gaudim d’una escola amb tots els espais reformats. L’edifici conserva la seva façana i elements originals de l’època i ha estat objecte de diferents remodelacions i ampliacions fins a convertir-se en el centre actual que és de dues línies. La nostra ubicació ens permet gaudir de les activitats que ens ofereix la ciutat.

Un elevat percentatge de l’alumnat prové de barris propers a l’escola, però donada l’extensió del municipi, també hi ha alumnat que ve de llocs més distants. El nivell socioeconòmic de les famílies i les seves ocupacions són de caràcter divers.

Té entre 460 i 480 alumnes, des del grup de 3 anys fins als nens de 6è., amb un alt índex d’alumnat  nouvingut.

IDENTITAT I CARÀCTER PROPI DEL CENTRE

  • PRINCIPIS
  • El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:ç

a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent.

b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.

c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.

e) El pluralisme.

f)  La inclusió escolar i la cohesió social.

g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel·lència, en un context d’equitat.

h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.

i) El respecte i el coneixement del propi cos.

j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.

k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.

l) El foment de l’emprenedoria.

m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.

o) L’educació al llarg de la vida.

p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.

q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.