La nostra escola es defineix en base als següents aspectes:

  • La nostra és una escola pública i per tant es defineix com a garant de la inclusió i l’equitat, laica i respectuosa amb la pluralitat.
  • La nostra és una escola catalana i per tant fa presents els trets que ens identifiquen com a nació i fa que la llengua catalana sigui llengua vehicular i d’aprenentatge.
  • La nostra és una escola coeducativa i per tant decidida a treballar per avançar en la igualtat real entre dones i homes.
  • La nostra és un escola participativa i per tant fomenta la presència de la comunitat educativa en el centre i els vincles amb un entorn que considera font d’aprenentatge.
  • La nostra és una escola humana, de persones i per a persones i per tant té cura del benestar emocional dels infants i vetlla pel desenvolupament de relacions interpersonals saludables.
  • La nostra és una escola oberta al món i per tant atenta als esdeveniments mundials, sensible a la vulneració dels drets humans i procliu al desenvolupament d’un progrés social i ecològicament sostenible.
  • La nostra és una escola dialògica i reflexiva i per tant fomenta la construcció col·lectiva del coneixement mitjançant el treball en equip i la conversa autèntica que és capaç de desenvolupar habilitats de pensament i de comunicació i actituds de respecte i escolta.
  • La nostra és una escola innovadora i per tant compromesa en l’aplicació d’estratègies d’aprenentatge i d’avaluacio que han de facilitar al nostre alumnat les habilitats per a desenvolupar-se en la societat del coneixement i de la informació. (Foto alumnes portàtils/PDI..)

 

  • La nostra és una escola de qualitat i per tant permet al nostre alumnat obtenir resultats d’aprenentatge rellevants, equitatius i eficaços en tots els nivells i entorns.