Fent nostres les prioritats del Departament d’Educació la nostra acció educativa es centra en aconseguir una millora dels resultats educatius del nostre alumnat i una millora de la cohesió social del centre. Aquestes prioritats es concreten en els següents objectius.

  1. Facilitar una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a tot fomentant el seu esperit crític, la intel.ligència social, la innovació, la creativitat i la motivació i l’emoció per aprendre al llarg de la vida.
  2. Aconseguir l’assoliment de les competències bàsiques en els diferents àmbits, especialment les alfabètiques i numèriques i també aquelles que tenen un caràcter transversal amb la major excel·lència possible i en un context d’equitat. Impulsar  els mitjans que ho afavoreixen com ara la Biblioteca escolar.
  3. Ajustar la nostra acció educativa en el context canviant de les tecnologies de la informació i la comunicación per garantir l’accés immediat i universal de l’alumnat a la informació presentada en multiplicitat de formats i llenguatges.
  4. Posar en pràctica les metodologies que possibilitin que l’infant sigui protagonista del seu procés d’aprenentatge, en el nostre cas els ambients, els reptes i els projectes, que parteixin de l’entorn i de qüestions significatives per l’alumnat a l’hora de treballar i aplicar estratègies que permetin als infants prendre consciència dels seus aprenentatges.
  5. Incorporar al centre la cultura de l’avaluació entesa com a eina de millora, aplicable a tots els àmbits de l’escola: alumnat, professorat, monitoratge… Compartir i construir  amb l’alumnat els criteris d’avaluació, fer-los conscients dels mateixos i traspassar-los a les famílies.
  6. Facilitar un clima escolar en què l’alumnat se senti ben atès, respectat, valorat i segur tant a nivell físic com psíquic. Construir el coixí emocional que garanteixi el seu benestar i ajudar-lo a construir una imatge positiva de si mateix.
  7. Dotar l’alumnat d’eines d’autonomia i autogestió per resoldre situacions habituals i conflictes de manera assertiva.
  8. Treballar per un món millor, vetllant per una bona sostenibilitat ambiental, afavorint la convivència i el reconeixement del valor de la diversitat de les persones a partir del diàleg i del consens. Transmetre els valors propis de la societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i desenvolupar aquells aspectes derivats de la implementació dels projectes propis del centre (Escola per la Sostenibilitat, TEI) que van en aquesta línia.
  9. Mantenir l’interès per la feina, formar-se permanentment i participar en el Pla de Formació de Centre (PFC) i en els projectes comuns amb altres centres i entitats. Mantenir els espais de debat i reflexió pedagògica per continuar innovant en la implementació de la pràctica educativa.
  10. Facilitar la participació de la comunitat educativa en el projecte d’escola i tenir en compte les seves aportacions perquè es desenvolupi un sentiment de pertinença. Promoure la realització d’activitats que promoguin l’intercanvi i una bona convivència.