ORGANITZACIÓ

ÒRGANS DE DIRECCIÓ

EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu de l’escola és l’òrgan de govern que treballa de manera coordinada en el desenvolupament i l’aplicació del projecte de gestió que concreta el Projecte Educatiu de centre.

Directora: Cristina Carbonell Figuerola.

Cap d’Estudis: Eva Llena Muixí.

Secretària: Susagna Balasch Guasch

EQUIP DE GESTIÓ:

La funció principal de l’equip de gestió és col·laborar en el desplegament del PEC, concretat en el projecte de direcció i el Pla Anual i assegurar la coordinació en el desenvolupament de la tasca pedagògica. Formen l’equip de gestió l’equip directiu i les coordinacions de cicle.

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ EN LA GESTIÓ

CONSELL ESCOLAR

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern de l’escola i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les activitats.

El Consell Escolar del Centre està format per persones que representen diferents sectors:

Sector famílies: Valeri Daviu Llovera, Joan Llena Muixí, Mercè Pérez Torres, Joan Profitós Jové, Rosa Tarroja Martínez, Laia Vilarasau Cinca (AMPA)

Sector professorat: Francesc Culleré Moragues, Imma Garrofé Ardiaca, Emma Llobera Escoda, Núria Ollé Ripoll, Mercè Parisi Daviu, Jaume Vidal Boldú.

Representant Ajuntament: Ester Guarné Tañà

Representant PAS: Dora Quintero Giraldo.

Representant PAE: Ros Riasol Conesa.

Equip directiu: Cristina Carbonell Figuerola, Eva Llena Muixí i Susagna Balasch Guasch

En el marc del Consell Escolar s’estableixen quatre comissions: la comissió econòmica, la comissió permanent, la comissió de convivència i la comissió de seguiment d’obres. D’entre les persones membres del Consell Escolar se’n tria una que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Foto votació eleccions Consell Escolar

CLAUSTRE

El claustre és l’òrgan de participació del professorat en la gestió i la planificació educativa del centre. Està integrat per la totalitat del professorat i el personal d’atenció educativa que hi presten serveis. És presidit per la directora del centre.

El Claustre de l’escola Mont-roig és el veritable motor de la innovació pedagògica que es realitza al centre.

 Foto Claustre

ÒRGANS DE COORDINACIÓ

Existeixen diferents òrgans de coordinació tant entre el professorat com entre el professorat , les famílies, l’AMPA o diferents Serveis externs.

Foto reunió CAD, Cicle…

Podeu obtener més informació al títol 3, capítols 5 i 6 de les NOFC (Apartat Documentació)