Missió, visió i valors

 MISSIÓ

 • L’Escola Josep Maria Madorell és un centre que té com a propòsit fonamental l’educació integral dels nens i de les nenes de 3 a 12 anys, en els aspectes de creixement intel·lectual i en el desenvolupament personal, oferint una formació acadèmica i personal de qualitat perquè, quan acabin l’etapa de Primària a l’Escola, esdevinguin nois i noies autònoms i responsables, amb una bona formació acadèmica i recursos per aprendre; amb esperit crític i amb uns criteris de valors ben fonamentats.
 • Desenvolupar al màxim les capacitats i competències de tots i cadascun dels infants, com a principi d’equitat i cohesió social.
 • L’acollida de l’alumnat que comença l’Escola esdevé fonamental i realitzem una dinàmica que facilita la relació entre els nens i les nenes, les seves famílies i l’Escola per tal que se sentin ben aviat integrats (festa d’acollida de P3 i Pla d’acollida) així com,  el seguiment i orientació acadèmica i personal dels nostres alumnes, per millorar els seu rendiment i la seva satisfacció individual.
 • L’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat, donant resposta a totes les necessitats.
 • L’aprenentatge de la llengua catalana és essencial ja que té com a finalitat que, el seu ús i domini, tant a nivell oral com a nivell escrit, esdevingui un mitjà de comunicació i de creació i els serveixi per a prosseguir els aprenentatges escolars posteriors.
 • L’aprenentatge de la llengua castellana i la llengua anglesa (a nivell oral s’introdueix a P5)  amb la finalitat que, als 12 anys tinguin un bon domini d’aquestes llengües i els serveixin de mitjà de comunicació i d’expressió oral i escrita.
 • Fem especial èmfasi en la innovació tecnològica, en la diversitat de recursos didàctics i humans i en conviure en un espai agradable i acollidor. La sensibilització en els aspectes musicals i artístics també són importants.
 • L’aplicació d’una metodologia de centre basada en:
 • L’obtenció d’un clima de treball adequat per a què tots els alumnes puguin progressar en funció de les seves capacitats i interessos.
 • El desenvolupament d’un sistema comprensiu, però exigent i disciplinat, que potencia valors com el respecte, l’esforç i la responsabilitat.
 • L’educació en el respecte a les persones, als materials, a les instal·lacions i a l’entorn.
 • L’estimulació de les capacitats i habilitats intel·lectuals i pràctiques dels alumnes per a la construcció personal dels seu coneixements.
 • Les instal·lacions del Centre estan completament remodelades i adaptades a les necessitats de la societat actual.
 • Oferim un horari lectiu de matí i tarda, amb serveis complementaris a les activitats lectives (servei de menjador amb cuina al propi Centre; servei d’acollida matinal i de tarda,  i activitats extraescolars dins del Pla Català de l’Esport).

 

VISIÓ

L’escola vol ser un centre ben valorat per la societat  de Molins de Rei, que sigui atraient tant per als alumnes com per als seus pares, on s’aconsegueixi un ensenyament de qualitat adaptat a la realitat per a afavorir el desenvolupament personal i de les habilitats socials dels nostres alumnes, assolint les competències bàsiques necessàries per arribar a un desenvolupament integral, fent servir tots els recursos humans i materials disponibles.

Volem:

 1. Formar persones autònomes i responsables del seu entorn, preparades per pertànyer a una societat plural, que siguin capaços d’adaptar-se als canvis i poder decidir el seu futur.
 2. Arribar a ser una escola amb un eix vertebrador clar, on tots els que formem part de la comunitat educativa participem en la seva organització, funcionament i avaluació amb el propòsit de millorar la qualitat de l’ensenyament.
 3. Alumnes motivats per ser protagonistes del seu propi aprenentatge, optimitzant recursos disponibles a l’escola per tant de facilitat les tasques tant a mestres com a alumnes.
 4. Adequar les opcions metodològiques per tal de millorar els resultat acadèmica, mitjançant la pràctica reflexiva i el treball cooperatiu.
 5. Aconseguir una infraestructura interna i externa que permeti crear un ambient de treball acollidor i motivador que faciliti adaptar-nos als canvis i necessitats de la nostra societat.

 

 VALORS

L’educació que oferim es fonamenta en els valors següents:

 • Educació integral de l’alumnat: àmbit cognitiu, sòcio-afectiu, motor i comunicatiu.
 • Aspectes emocionals: motivació, autoestima, expectatives positives íntimament relacionades amb les capacitats cognitives.
 • Treball col·laboratiu en contra d’un més individualista i competitiu.
 • Escola inclusiva: respecte dels diferents ritmes d’aprenentatges i on tots els infants tinguin cabuda.
 • Esforç, responsabilitat, respecte, diàleg i autoregulació.
 • Innovacions en tots els camps i adaptació a la realitat canviant, tot potenciant la interdisciplinarietat.
 • Escola oberta i acollidora: Espai de trobada i de diàleg entre famílies i docents. Revaloritzant la tasca del professorat i el paper de les famílies com a part essencial en l’educació.
 • Aprenentatge reflexiu.
 • Compromís, rigor i exigència.
 • Participació positiva i responsable.
 • Estímul de la curiositat cultural i de la creativitat.
 • L’avaluació com una eina de reflexió que permet el diagnòstic i possibilita la millora constant dels processos d’ensenyament-aprenentatge i de gestió del centre.