Identitat i caràcter propi

El nostre centre escolar articula la seva acció educativa entorn dels principis rectors del Sistema Educatiu que formula la Llei d’Educació de Catalunya (LLEI 12/2009 de 10 de juliol) en el seu article 2.

El projecte educatiu recull i desenvolupa el caràcter propi del nostre centre respectant els principis rectors del sistema educatiu i de les escoles de titularitat pública definits a l’article 93 de la Llei d’Educació de Catalunya i a l’article 5 del Decret d’Autonomia de Centres.

3.1 PRINCIPIS RECTORS (article 2 de la LEC)

3.1.1 Principis generals

El sistema educatiu, en el marc dels valors definits per la Constitució i per l’Estatut, es regeix pels principis generals següents:
a) El respecte dels drets i els deures que deriven de la Constitució, l’Estatut i la resta de legislació vigent.
b) La transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
c) La universalitat i l’equitat com a garantia d’igualtat d’oportunitats i la integració de tots els col•lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.
d) El respecte de la llibertat d’ensenyament, la llibertat de creació de centres, la llibertat d’elecció entre centres públics o centres altres que els creats pels poders públics, la llibertat de càtedra del professorat i la llibertat de consciència dels alumnes.
e) El pluralisme.
f) La inclusió escolar i la cohesió social.
g) La qualitat de l’educació, que possibilita l’assoliment de les competències bàsiques i la consecució de l’excel•lència, en un context d’equitat.
h) El conreu del coneixement de Catalunya i l’arrelament dels alumnes al país, i el respecte a la convivència.
i) El respecte i el coneixement del propi cos
j) El foment de la pau i el respecte dels drets humans.
k) El respecte i la preservació del medi ambient i el gaudi respectuós i responsable dels recursos naturals i del paisatge.
l) El foment de l’emprenedoria.
m) La coeducació i el foment de la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
n) L’afavoriment de l’educació més enllà de l’escola.
o) L’educació al llarg de la vida.
p) El respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills rebin la formació religiosa i moral que vagi d’acord amb llurs conviccions.
q) L’exclusió de qualsevol mena de proselitisme o adoctrinament.

3.1.2 Principis específics

El sistema educatiu es regeix pels principis específics següents:

a) La formació integral de les capacitats intel•lectuals, ètiques, físiques, emocionals i socials dels alumnes que els permeti el ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica, que ha d’ésser laic, d’acord amb l’Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho determini llur caràcter propi.
b) La vinculació entre pensament, emoció i acció que contribueixi a un bon aprenentatge i condueixi els alumnes a la maduresa i la satisfacció personals.
c) La capacitació cultural, científica i tècnica que permeti als alumnes la plena integració social i laboral.
d) L’habilitació per a l’aprenentatge permanent.
e) L’estímul i el reconeixement de l’esforç i la valoració del rigor, l’honestedat i la constància en el treball.
f) La capacitació per a exercir activament la ciutadania
g) L’aplicació general de criteris i procediments d’avaluació.
h) La competència per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
i) La competència per a l’anàlisi i la contrastació de tota la informació, sigui quin sigui el mitjà de transmissió.

3.1.3 Principis organitzatius

El sistema educatiu es regeix pels principis organitzatius següents:
a) El funcionament integrat i la gestió descentralitzada.
b) La flexibilitat suficient per anar-se adequant a les necessitats canviants de la societat.
c) L’autonomia de cada centre.
d) La participació de la comunitat educativa.
e) La promoció del reconeixement social i professional del professorat.
f) El compromís de les famílies en el procés educatiu i l’estímul i el suport per a fer-lo possible.
g) La programació de les necessitats educatives territorialment i socialment equilibrada que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.
h) La col•laboració, la cooperació i la coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques

3.2 CARÀCTER PROPI

L’escola es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat, trets definidors del seu caràcter propi, d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, de direcció responsable, de dedicació i professionalitat, de preservació de l’equitat, de cerca de l’excel•lència i de respecte a les idees i les creences dels alumnes i de llurs mares, pares o tutors.

El caràcter propi de la nostra escola queda definit mitjançant els següents trets d’identitat:

 • Escola vinculada a l’entorn: és un objectiu primordial proporcionar vivències, per tal que els alumnes coneguin i gaudeixin de l’entorn que els envolta i per aquest motiu aprofitem les ofertes culturals i naturals que el municipi ofereix. La nostra comunitat s’implica en tots els projectes del territori, ja que pensem que és la millor manera d’integrar tots els membres de la comunitat en l’entorn proper.
 •  Educació del medi ambient: escola respectuosa amb l’entorn i compromesa amb el medi ambient. Eduquem els nostres alumnes per tal que adquireixin consciència i valorin la preservació del seu medi. Es vol treballar per la sostenibilitat: residus, mobilitat, gestió de recursos,…
 •  Escola formadora de ciutadans crítics, solidaris i participatius: entenem l’aprenentatge com a intercanvi en discussió constructiva i raonada, que es valorin els fets amb visió crítica, fomentant l’observació, la investigació, l’anàlisi, la síntesi, l’autoavaluació i l’aprendre del propi error. Les relacions personals, la cooperació i la responsabilitat constitueixen l’eix de la trama educativa.
 •  Escola inclusiva: escola acollidora que atén la diversitat per tal de garantir l’èxit de tot l’alumnat. Som una escola per a tothom, amb un ensenyament personalitzat, que s’ajusta a les característiques personals i capacitats de cada infant. Potenciem l’autonomia dels alumnes per a que sàpiguen aprendre de manera autònoma, alhora que potenciem la cooperació perquè els infants s’ajudin mútuament a aprendre respectant les seves necessitats i interessos.

Tractament de la diversitat:

– Diversitat com a riquesa: considerem la diversitat (cultural, religiosa, social, econòmica,…) com un fet enriquidor per a la totalitat de la comunitat educativa (alumnes, mestres, famílies,…)
– Necessitats diverses: ens proposem donar resposta, en la mesura dels nostres mitjans, a les necessitats educatives de tots els/les alumnes.
– Ritmes diversos: també respectem i considerem enriquidors els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

 • Educació integral: escola que descobreix en el treball les aptituds de cadascú, aprenent a desenvolupar totes les capacitats personals i a respectar les dels altres, fomentant l’autoestima. Es potencia el desenvolupament integral (emocional, física i cognitiva) de l’alumnat per tal que cadascú pugui madurar i progressar des de la seva individualitat, tot fomentant valors i actituds que es concretin en hàbits i pautes de comportament.
 • Escola promotora de la cultura i tradicions catalanes i d’arreu del món:

– Escola catalana: arrelada en l’entorn natural, patrimonial i social del que en formem part i compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat. Emprem el català com a llengua pròpia i vehicular d’ensenyament i aprenentatge.
– Coneixement, respecte i estima: l’escola pretén donar a conèixer als nens i a les nenes la societat i nacionalitat catalanes, despertar el respecte i l’estima, des d’una perspectiva humanística i universal.
– Diversitat cultural: en un marc de diàleg i de convivència, es fomentarà l’educació intercultural, basada en la igualtat, la solidaritat i el respecte a la diversitat de llengües i cultures.
– Contacte amb el medi: l’escola potenciarà contactes amb el medi, fent conèixer a l’alumnat la realitat lingüística, cultural, històrica i geogràfica que configura el país on viu.

 •  Escola coeducadora i no sexista: el nostre centre potencia una educació integral de l’alumnat sense cap mena de discriminació per raó de sexe. Vetllem per la superació dels rols tradicionals d’home i dona, proporcionant a
  l’alumnat imatges diversificades i no convencionals d’un i altre sexe.
 • Escola solidària i tolerant: eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació. L’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú, a la seva personalitat i conviccions. Entenem que el sentit de la llibertat va lligat al de la responsabilitat i al respecte envers els altres i a un mateix.
 •  Escola dialogant/llibertat d’expressió: afavoridora del diàleg, mantenint una relació real i efectiva entre pares, mestre, alumnes i altres professionals implicats dins la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un d’aquests estaments. El centre garantirà la llibertat d’expressió a tots els membres de la Comunitat Educativa, sempre respectant els canals habituals de l’escola i dins un marc democràtic.
 • Escola pluralista i democràtica: eduquem per a la llibertat, la responsabilitat i per l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones dignes de la comunitat on viuen. Considerem que s’ha de fomentar en els i les alumnes actituds de diàleg i de tolerància davant les manifestacions socials, defugint de postures d’adoctrinament, sectarisme i proselitisme i procurant fomentar una actitud crítica i responsable davant de la societat, en defensa de la pau, la solidaritat i l’actitud de participació i cooperació.
 • Escola laica: el nostre centre es defineix com a aconfessional, i es manifesta pluralista, tolerant i respectuós amb la diversitat religiosa en el marc de la legislació vigent.

Activitats tradicionals com les festes, les cançons populars,… inclouran elements religiosos només des del seu vessant de tradició cultural, tot defugint l’adoctrinament.

L’ensenyament de la Religió Catòlica s’oferta a partir de Primària. Tanmateix, considerem un dret i una responsabilitat de les famílies prendre l’opció i donar la formació religiosa que creguin oportuna per als seus fills i filles.

 • Educació socialitzadora: eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat. Cerquem fórmules diverses d’actuació, sempre vetllant perquè es donin les adequades condicions de respecte entre els companys i companyes.
 • Aprenentatge actiu i significatiu: a l’escola fomentarem la curiositat i la investigació, implicant els alumnes activament en el seu procés i evitant un rol de receptor passiu de la informació. Activitats de descobriment i recerca tindran un paper important. També es tindrà en compte els coneixements previs i els interessos dels alumnes, i també el seu ritme personal de progrés.
 • Aprenentatge competent: l’escola vetllarà per l’assoliment de les competències bàsiques, entenent-les fonamentalment com a eines per a integrar-se adequadament en un món complex i canviant. Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies d’aprenentatge del coneixement.
 • Educació per a la salut:

– Entorn saludable: l’escola ha de ser un entorn que afavoreixi la salut física, psíquica, afectiva i social de les persones. Es vetllarà per tal que l’alumnat adquireixi estils de vida saludables.
– Informació i prevenció. El centre aportarà informació i estimularà conductes de prevenció davant els riscos greus i freqüents per a la salut individual i col•lectiva.