Psicomotricitat

“L’INFANT ES CONSTRUEIX A SÍ MATEIX A PARTIR DEL MOVIMENT. EL SEU DESENVOLUPAMENT VA DE L’ACTE AL PENSAMENT.”
HENRI WALLON

Les sessions de psicomotricitat que duem a terme segueixen la Pràctica Psicomotriu Aucouturier, que es defineix com un mètode que té com a principal objectiu la maduració global dels infants a través de l’acció corporal.
Les sessions es caracteritzen per la seva pràctica pedagògica, que està basada en l’espontaneïtat dels infants afavorint així a la creativitat, la lliure expressió, a la significació afectiva al cos i moviment, i potenciant el desenvolupament lliure de la comunicació.

Metodològicament les sessions s’organitzen destacant tres moments:

Els rituals de psicomotricitat, que donen pas a l’acció motriu o bé fan de tancament d’aquesta. Tenen una estructura d’ordre que es repeteix, de manera que són esperables i possibiliten una anticipació, fet que provoca una sensació de seguretat i confiança ja que ajuden a situar-se.

El joc i l’expressió motriu on els infants juguen condicionats únicament per la proposta i amb el material que el psicomotricista ha proposat i que aquest anirà reajustant i enriquint a mesura que la sessió avança. Aquest tipus d’activitat potencia bàsicament l’expressió corporal lliure dels infants i la interacció entre iguals, des de la qual manifesten la seva personalitat i es comuniquen de manera fluïda.

Posteriorment a la vivència psicomotriu, i passant per un ritual de relaxació, donem espai a la representació i interiorització. Un espai de record, simbolisme i reflexió, en el qual els alumnes poden projectar les seves emocions, expressar sentiments emergents, elaborar percepcions i prendre consciència de la seva pròpia acció. I es que la paraula permet ordenar el pensament.