Assemblees

Per garantir l’èxit educatiu de tots els alumnes, es promou que les famílies i la comunitat s’involucrin directament en els processos i espais d’aprenentatge de l’escola, inclusivament a l’aula. Els familiars i la comunitat participen també en aquelles decisions que es refereixen a la educació dels seus fills.

Això es concreta, fonamentalment, de dues maneres:

  • A través de la participació directa en les Accions Educatives d’Èxit ja descrites (Grups Interactius, Tertúlies, Biblioteques Tutoritzades, Formació, etc.), així com en la d’altres formes d’extensió del temps d’aprenentatge, especialment promovent més temps de lectura dialògica i d’escriptura, en més espais.
  • A través de la participació en la gestió i en l’organització de centre educatiu per mitjà

de les comissions mixtes de treball. 

En una Comunitat d’Aprenentatge la gestió de l’escola és desenvolupada per una comissió gestora i diverses comissions mixtes. La comissió gestora està integrada per l’equip directiu i representants de cadascuna de les comissions mixtes de treball. Aquestes comissions (formades per professors, familiars, voluntaris i alumnes) són les encarregades de dur a terme les transformacions decidides per l’escola en la fase de somni. 

Aprovades pel consell escolar, les comissions tenen autonomia per planificar, implementar i avaluar totes aquelles prioritats decidides de manera consensuada. Alguns exemples de comissions mixtes són: biblioteca, formació, voluntariat, convivència, infraestructura, etc.