Educació Especial

Les mestres d’educació especial, al llarg de tota l’escolaritatzació, fem l’acompanyament a aquell alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge oferint-li per una banda una atenció directa dins la seva aula, conjuntament amb el tutor/a, i per l’altra, donant-li un suport més específic, un  treball de reeducació en petit grup.

A educació Infantil es fa una especial incidència en la detecció precoç de retards del llenguatge, problemes d’adaptació i conducta.

A 6è E.P. en coordinació amb la psicòloga de l’E.A.P. es fa el seguiment dels alumnes per a una millor orientació a les famílies en el pas cap a l’E.S.O.

Quan parlem de l’acompanyament a l’alumnat també ens referim a les famílies, per a nosaltres és molt important  establir un treball col·laboratiu  gestionant recursos que vagin més enllà de l’escola i que donin resposta al dia a dia familiar. Per això ens coordinem  amb serveis externs i altres serveis educatius ( CDIAP, CSMIJ, logopedes, terapeutes..)així com també comptem setmanalment amb l’assessorament i col·laboració de l’E.A.P.