Atenció a la Diversitat

· Atenció a les NEE’s: Es prioritza la detecció de possibles dificultats dels alumnes, per donar els suports necessaris a l’abast de l’escola: Psicòloga de l’EAP, Logopeda del CREDA, mestra d’Educació Especial, Assistenta Social, Vetlladora, …
Els alumnes amb dificultats susceptibles de diagnòstic i nouvinguts, són derivats a la psicòloga de l’EAP perquè en faci una valoració i juntament amb la mestra d’Educació Especial i la tutora es concreten les actuacions adaptades a les necessitats de l’alumne, ja siguin Plans Individualitzats o Adaptacions Curriculars.
Des de les tutories es fa un seguiment individualitzat amb tots els suports tant escolars, com familiars i ajudes externes.

· Suport escolar individualitzat (SEP): Suport adreçat a detectar el més aviat possible, dificultats d’aprenentatge d’alguns alumnes en àrees instrumentals i poder aplicar ràpidament mesures de suport concretes per ajudar-los a assolir els objectius marcats.

· Coordinació-Adaptació Ed. Infantil- Llar d’Infants: Abans de l’inici de curs la coordinadora d’Educació Infantil juntament amb personal de la Llar d’Infants realitzen una trobada de traspàs d’informació i coordinació per facilitar la bona acollida als infants de P-3.

· Pla d’adaptació d’Educació Infantil 3 anys: Per tal de facilitar la incorporació a l’escola dels alumnes d’Infantil 3 anys es porta a terme un Pla d’Adaptació que contempla de manera progressiva l’adaptació dels infants, als nous horaris, espais, organització, hàbits i relacions personals, respectant les individualitats i de manera que cada nen i nena pugui anar-se familiaritzant amb el nou entorn que representa la nova etapa escolar.

· Reunió d’acompanyament en el canvi d’Ed. Infantil 5 anys a 1r de Primària: reunió orientativa i prèvia a l’inici de curs amb les famílies de 1r per donar a conèixer i anticipar, la dinàmica i organització d’alguns aspectes a tenir en compte en el pas de l’Ed. Infantil 5 anys a 1r de Primària. Informacions que s’ampliaran en la reunió d’inici de curs que s’acostuma a fer a principis d’octubre.

· Coordinació Primària –Secundària: També el pas de Primària a Secundària dels nostres alumnes de 6è es prepara amb una visita informativa pels alumnes a les instal·lacions de l’Institut i reunions de coordinació i traspàs d’informació de la mestra tutora de 6è amb el coordinador de l’ESO de l’IES i el psicopedagog.

· Tasques complementàries: Pla de centre en el que es relacionen les diferents feines que els alumnes realitzen a casa en funció i proporcionalitat al curs que fan.