Projecte de suport a l’audició i el llenguatge

L’Institut Pere Calders  forma part dels anomenats  centres educatius ordinaris amb projecte de suport a l’audició i el llenguatge, fins ara anomenats centres d’agrupament. Aquests centres es caracteritzen per escolaritzar de forma preferent alumnes amb pèrdua auditiva.

El nostre Institut acull alumnat amb sordesa des del curs 2010-2011 procedent en la seva majoria de l’escola adscrita L’Escoleta. Té com a objectiu la plena inclusió de l’alumnat sord en el centre i la seva participació i accés a la informació i al coneixement en igualtat d’oportunitats.

És per aquest motiu que l’Institut, a més de les mesures d’atenció a la diversitat que preveu per a tot l’alumnat ,  disposa de Suport Intensiu a l’Audició i Llenguatge (SIAL) que, juntament amb el CREDA, ofereix una resposta que s’ajusta a les necessitats educatives de l’alumnat amb pèrdua auditiva.

El suport intensiu a l’audició i llenguatge suposa la incorporació en la plantilla del centre de mestres d’audició i llenguatge (MALL).  La seva funció és la de donar suport a l’alumnat  amb

sordesa severa i pregona en els aprenentatges vinculats a les diferents àrees curriculars.

El suport als alumnes es dona preferentment dins l’aula ordinària tot col·laborant amb la resta de professorat. De vegades aquest suport es dona en grup reduït i en atenció individual.

El centre també compte amb l’assessorament especialitzat del  centre de recursos educatius per a deficients auditius del sector, CREDA Jordi Perelló.

Una logopeda del CREDA es desplaça al centre per atendre a l’alumnat amb sordesa a nivell logopèdic.

Adreces d’interès