Comissió de convivència

Aquesta comissió té com objectiu recolzar la feina feta pels professors i el tutor de l’alumne davant l’aparició de conflictes, aplicant mesures correctores.
Actua en cas de: Qui la compon?
 • Faltes d’assistència a ESO i Batxillerat.
 • Expulsions de l’aula.
 • Conflictes varis al centre.
 • Cap d’estudis.
 • 1 professor/a.
 • 1 alumne.
 • 1 pare/mare.
 • Psicopedagog.
Quan es reuneix?   Com funciona?
 • La reunió de la Comissió  es fa normalment els dimecres a les 11,15h.
 • L’alumne que hagi de passar per la Comissió rebrà la comunicació d’assistència per escrit, com a mínim, amb 24 hores d’antelació.
L’alumne serà convocat a presentar-se en el següents supòsits:

 • Faltes injustificades i retards:
   • 5 hores (ESO)
   • 8 retards injustificats.
 • 3 faltes lleus a l’ESO i al Batxillerat.
 •  Incompliment d’alguna clàusula del contracte pedagògic.
 • Conducta contrària a les normes de convivència, prèvia decisió del Cap d’Estudis i el Tutor.  L’alumne explicarà davant la comissió la seva versió dels fets
Actuacions de la Comissió:
 • Imposar a l’alumne la realització d’algun tipus de tasques de reflexió sobre el seu comportament.
 • Fer un advertiment oral o escrit, tot explicant algunes de les possibles conseqüències que tindria la persistència de la seva actitud.
 • No participació en activitats extraescolars o complementàries per un període màxim de 15 dies.
 • Assistència al centre en hores no lectives per realitzar diferents tasques (reparadores, d’estudi, de reflexió…) en un període màxim de 2 setmanes i/o reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la comunitat educativa.
 • Exigir que l’alumne expliqui el motiu del seu pas per la comissió davant del seu grup classe.
 • Privació del temps d’esbarjo.
 • Fer treballar l’alumne sancionat durant unes hores o dies en altres agrupacions en un període màxim de 15 dies.
 • Aplicar altres mesures pedagògiques que la comissió cregui convenient.
Convocatòria d’obertura d’expedient:
El Director/a pot  decidir obrir  expedient disciplinari i aplicar una expulsió cautelar si és convenient, a proposta del Cap d’Estudis o de la Comissió de convivència en els següents supòsits:

 • L’alumne serà convocat a presentar-se quan hagi acumulat tres faltes greus, o en el cas de conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre catalogades com a tals segons el Decret de Drets i Deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya, o per l’incompliment reiteratiu de les clàusules o el contracte pedagògic.

Un cop nomenat l’instructor de l’expedient disciplinari, la Comissió de Convivència posarà a la seva disposició tota la informació del seguiment realitzat a l’alumne.