Educació Física

Professorat Curs 2019/2020
      • David Toribio
      • Miquel Cabezas

ESO

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’Educació Física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida.

La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima. Des de l’àmbit de l’educació física, a més del coneixement i la valoració dels efectes positius de la pràctica d’activitat física, igual que des d’altres matèries i de manera transversal, cal promoure reflexions crítiques envers el model de cos que socialment es presenta com a ideal, i dels possibles efectes perjudicials per a la salut derivats d’una mala pràctica de l’activitat física.

Les vuit competències de l’àmbit de l’educació física s’organitzen a partir de quatre dimensions: dimensió activitat física saludable, dimensió esport, dimensió activitat física i temps de lleure, i dimensió expressió i comunicació corporal.

(Currículum educació secundària obligatòria. Àmbit de l’educació física – Decret 187/2015 DOGC núm. 6945 – 28.8.2015)

 ➡   PLANIFICACIÓ ANUAL d’Educació Física ESO  ➡  PLANIFICACIÓ ANUAL d’Educació Física BATXILLERAT

 BATXILLERAT

L’objectiu del currículum d’educació física del batxillerat és incorporar continguts amb major transcendència personal i social, que facin el nostre alumnat més competent i donar resposta a les noves demandes de la societat, així com procurar la formació integral tant dels nois com de les noies.

Malgrat els canvis dels models tradicionals de gènere i, en concret, de situacions de desigualtat en l’àmbit de l’activitat fisicoesportiva, s’imposa una reflexió sobre certs estereotips de gènere que encara són presents -sovint de manera inconscient- en la societat i que comporten situacions de discriminació perquè les tasques o activitats considerades tradicionalment com a femenines -seguint els models tradicionals de gènere- han estat sovint infravalorades però a més aquests mateixos models han suposat per a moltes dones una limitació per a la seva formació integral com a persones.

En conseqüència, cal implementar estratègies que afavoreixin la igualtat de gènere en l’educació física i l’esport, procurant incrementar la participació i incorporació de les noies a l’activitat fisicoesportiva, de manera que tothom hi trobi el seu espai.

(Currículum batxillerat. Àmbit de l’educació física – Decret 142/2008 – DOGC núm. 5183)

OPTATIVA ESPORTS ALTERNATIUS

L’optativa d’esports alternatius que s’ofereix a 1r d’ESO, d’esports alternatius (no convencionals) té com a objectius:

  • Ampliar les hores d’activitat física durant un trimestre.
  • Ampliar els coneixements i les relacions a través del joc, conèixer algunes pràctiques esportives no convencionals (ultimate, colpbol, tamborí, …)
  • A més es fa una introducció als malabars on l’alumnat fabricarà el seu propi material i aprendrà els moviments bàsics.