Documents del Centre

En aquest apartat informarem de tots aquells documents (estratègics o de funcionament) del centre:

Document

Descripció

PEC (Projecte Educatiu de Centre) El PEC, és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius i n’orienta l’activitat.

És el document estratègic marc de la institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) Les NOFC son les normes que estableixen els criteris organitzatius i pedagògics del centre, així com també concreten les normes de convivència i l’establiment de les mesures correctores o sancionadores.
PGA (Programació General Anual) Document que s’elabora a inici de curs on es concreta els objectius que volem aconseguir, les estratègies i actuacions que es duran a terme, com gestionem els recursos… dintre del marc del nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre)
Memòria Document que s’elabora a final de curs on es recullen totes les actuacions i la corresponent valoració tenint en compte els indicadors establerts a inici de curs.
Pla d’organització del centre Pla d’organització de centre segons les intruccions rebudes del Departament d’Eduació i de Sanitat per a organitzar la vida acadèmica amb seguretat per a aquest curs 2020/21