El nostre projecte

L’Institut de Nàutica de Barcelona neix el curs 2015-2016 com a institut de formació professional integrada de referència i d’excel·lència, especialitzat exclusivament en el sector de la nàutica i les activitats esportives.

Creat gràcies a un conveni de col·laboració entre el Consorci d’Educació de Barcelona, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consorci El Far, el nostre objectiu principal és formar i qualificar els professionals del mar, amb les competències tècniques i actitudinals que requereix el sector de la nàutica esportiva i d’esbarjo. Ens proposem articular els itineraris formatius i professionals per orientar i acompanyar els alumnes i treballadors en el seu propi camí de promoció professional, a través de formació reglada, contínua i ocupacional.

Disposem d’una ubicació excel·lent a les instal·lacions del Port de Barcelona, i compartim seu amb altres empreses o institucions (Facultat de Nàutica, Ajuntament de Barcelona, etc.). Volem aprofitar aquest avantatge per establir lligams amb les empreses i els organismes del sector nàutic, promoure una intensa relació amb el món esportiu i professional, i poder tenir un paper clau en la dinamització i la competitivitat del Port de Barcelona. Tot això aportarà un valor afegit a la formació del nostre alumnat, tant en l’àmbit tecnològic com en el de transmissió dels valors professionals, ja que facilitarà la incorporació de les novetats tecnològiques als currículums formatius

Els trets fonamentals del nostre centre son:

Metodologia innovadora

El nostre centre tindrà com a marc metodològic l’aprenentatge competencial, en el qual els coneixements, les habilitats, les actituds i els valors capaciten conjuntament els alumnes a partir d’enfocaments d’aprenentatge basats en projectes i casos reals (ABP)

 

Anglès en els cicles formatius

En un entorn tan global com el nàutic, en què l’ús de l’anglès en situacions professionals és un fet molt habitual, apostem per incorporar en la majoria de mòduls dels cicles formatius activitats o tasques professionals que l’incloguin. A més es potencia la participació en intercanvis i estades d’alumnes i professors a altres països de la UE

 

Treball en entorns internacionals i estades a l’estranger

Volem promoure i articular la mobilitat de l’alumnat a l’estranger, tant en la realització de pràctiques curriculars com en la integració en el món laboral (Carta Erasmus, ECVET), com també activitats i projectes en grups de treball internacionals.

 

Formació professional dual

Apostem per aquesta modalitat de formació professional que alterna l’ensenyament en un centre formatiu i l’activitat remunerada en una empresa. Al nostre institut, tots els cicles formatius combinaran la formació al centre amb programes d’aprenentatge i activitats remunerades en empreses dedicades a la nàutica.

 

Orientació individual i acció tutorial

Volem respondre a les necessitats individuals i grupals dels alumnes donant-los suport en el procés d’ensenyament i aprenentatge. En aquest sentit, proposem activitats obertes i flexibles i adaptacions curriculars als alumnes amb dificultats d’aprenentatge, a més d’un seguiment tutorial individualitzat abans, durant i després de l’estada al centre.