Projecte de direcció (PdD)

Amb el projecte de direcció l’equip directiu agafa un compromís amb la comunitat educativa i es fa una concreció del Projecte Educatiu de Centre (PEC) per a un període de quatre anys, 2018-2022. En ell es concreten el objectius que es volen aconseguir, a partir d’una relació d’estratègies i activitats que s’aniran realitzant en aquest període. Per tal d’avaluar el nivell d’assoliment dels objectius es defineixen uns indicadors.

El projecte de direcció està elaborat amb la voluntat d’aconseguir:

  • Un espai educatiu de tots i per tots
  • Una educació integral
  • Amb igualtat d’oportunitats
  • i on tothom se’n pugui sentir part.