Memòria Anual

Memòria anual

És un document que recull l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte educatiu del centre i, en el cas dels centres públics, concretats en el projecte de
direcció.

Memòria anual curs 2018-2019:
Resolució d’aprovació de la  Memòria anual 1819:  Resolució