Projecte educatiu (PEC)

El projecte educatiu de centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

En aquest moment el nostre PEC està en fase de revisió, i per tant actualment té vigència a aquests efectes el Projecte de Direcció.

 

Projecte Educatiu de Centre
Resolució d’aprovació del PEC:  Resolució