Programació General Anual (PGA)

Programació General Anual (PGA).

És el document que concreta, a partir del Projecte Educatiu de Centre o del Projecte de Direcció en el seu defecte, les actuacions concretes per a cada curs, basant-se en les quatre línies de millora del centre:

  • Millora dels resultats educatius
  • Millora de la cohesió social
  • Millora de la gestió i documentació de centre
  • Millora de la imatge de centre i la relació amb l’entorn

Cadascun dels objectius estan definits amb les actuacions, desenvolupament i indicadors d’avaluació.

La PGA és valorada al final de cada curs pels diferents agents del centre, creant la Memòria del curs, on es recullen les actuacions fetes i pendents, a partir dels indicadors d’avaluació previstos a principi de curs.

Programació general anual curs 2019-2020:
Resolució d’aprovació de la PGA1920:  Resolució