Projecte lingüístic (PL)

Projecte lingüístic (PL).

Dins del marc del nostre projecte educatiu, el nostre centre disposa d’un projecte lingüístic que s’ajusta al que estableixen els articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, i l’article 5.1.e) del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

Segons marca la normativa el projecte lingüístic ha de recollir els aspectes següents:

  • El paper de la llengua catalana, i de l’occità a l’Aran, com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe
  • El tractament de les llengües, tant les curriculars com les de la nova immigració, en espais d’educació formal o no formal del centre.
  • Els aspectes d’organització i de gestió que tinguin repercussions lingüístiques.

 

Projecte Lingüístic (PL):
Resolució d’aprovació del PL:  Resolució