Consell escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels instituts d’educació secundària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. Si voleu més informació consulteu el següent enllaç.

Són competències del consell escolar:

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR CURS 19/20

Directora Mónica da Silva e Sousa Monteiro
Cap d’Estudis Ramon Musach Pi
Representant de l’Ajuntament Silvia Camps Soler
Representants del Professorat

 

 

 

 

 

 

 

Oriol Marco
Anna Hidalgo Villena
Rosa Civit Hernández
Carles Lopez Olivares
Florinda Granado Cobos
Javier Turrado Alarcón
Representants de l’Alumnat

 

 

 

Laura Giberteau Fernández
Maria Pérez Mateu
David Flores Cuadrat
Nuria Jiménez Sánchez
Representants dels Pares i Mares

 

 

 

 

 

 

Maria López Garcia
Roger Prat i Sagalés
Mercè Custodio Murillo
Concepció Cozar Rodriguez
Virginia Sánchez Padilla
Elisabet Sánchez Palazon
AMPA Lluïsa Gonzalez
PAS M Dolores Espinosa Hernández
PAE Jessica Garcia Ortiz
Secretari Ferran Torregrosa Roig