D. Organització i Gestió

L’exercici de l’autonomia dels centres, en el marc dels principis rectors del sistema i orientada a l’èxit i l’excel·lència educatives, requereix d’instruments operatius que permetin l’organització i la gestió del centre a fi d’assolir els objectius definits en el projecte educatiu i retre comptes davant la comunitat i l’administració educatives.

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda. Aquests documents són els següents:

  • El projecte educatiu del centre (PEC)
  • Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC)
  • El projecte lingüístic (PL)
  • El projecte de direcció (PdD)
  • La programació general anual (PGA)
  • La memòria anual (MA)