PROJECTE INTEGRAL DE LLENGÜES ESTRANGERES: COLUMBUS

El projecte pretén millorar el coneixement i domini de les llengües anglesa i francesa , com a eina de comunicació en àmbits que no es corresponen estrictament amb l’estudi del propi idioma, especialment en l’expressió oral .
En aquest sentit s’introdueix la llengua anglesa de forma oral a l’assignatura de socials i de forma progressiva al llarg de tota l’ESO per aquells alumnes que participen en el projecte.
Dels alumnes que cursen francès 2a llengua a 1r d’ESO, un grup de 30 podrà participar en el projecte a partir de 2n d’ESO i fins al final de l’etapa, la qual cosa pot donar la possibilitat de fer un batxillerat en francès i català. Tal com es planteja en la llengua anglesa, els alumnes cursaran des de 2n fins a 4t d’ESO una matèria en francès.

columbus