L’Institut

Julia Perarnau
Distinció PAU 2013

L’Institut Pau Vila és un institut públic d’ensenyament secundari. Per la seva tradició, pels seus recursos i pel seu professorat, es troba especialment dotat per impartir els estudis que li ha concedit el Departament d’Ensenyament:

Principis

L’Institut Pau Vila va néixer el 1969 fruit de la lluita veïnal del barri de Gràcia de Sabadell i s’ha anat consolidant com un centre laic i català, obert al barri i a la ciutat, que fomenta la democràcia activa i que té com a objectiu l’educació integral de l’alumnat.

El nostre tarannà en formar l’alumnat com a persones íntegres i competents es basa en els principis pedagògics i organitzatius recollits en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i queda reflectit en els diferents projectes i grups de treball que es duen a terme.

 • Plurilingüisme
  • El català és la llengua vehicular del centre i, normalment, d’aprenentatge, però amb implementació de la metodologia CLIL-AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) en algunes matèries i activitats.
  • Oferim anglès i francès com a primera llengua estrangera.
  • Oferim francès i alemany com a segona llengua estrangera.
 • Transversalitat
  • Aprenentatge competencial (CCBB)
  • Tractament integral de les llengües (TIL)
  • Foment de la lectura (PLEC)
  • Foment de l’ús responsable de les eines digitals (Pla TAC)
  • Projectes interdisciplinaris (Erasmus+).
 • Diversitat
  • Reforç de les matèries instrumentals
  • Grups d’aula oberta i de reforç
  • Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut
  • Plans individuals (PI) per a l’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals, amb trastorns d’aprenentatge o amb altres circumstàncies singulars.
  • Itineraris diferenciats a 4t. d’ESO en funció dels estudis posteriors.
  • Tutories individualitzades per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
 • Humanitat
  • Foment del civisme i la solidaritat amb activitats d’aprenentatge-servei a la comunitat (projecte NEXE)
  • Resolució de conflictes mitjançant la mediació (projecte Fem Pinya).

El centre és pioner en impartir el Batxibac a Sabadell i té una llarga tradició de viatges i intercanvis en l’estranger, així com de sortides interdisciplinàries.

El professorat del centre es caracteritza per cercar alternatives pedagògiques i plantejar estratègies innovadores per donar resposta a la diversitat del seu alumnat.

Espais

L’institut ha anat creixent en el temps amb diverses ampliacions i actualment el centre el conformen diferents construccions dins del mateix recinte: dos edificis d’aules, dues pistes esportives, dos gimnasos i destaquem el fet de ser l’únic institut de Sabadell que disposa d’una sala d’actes amb cabuda per a 250 persones i que les aules de grup són força àmplies front les noves construccions. (v.pàg. instal·lacions).

Quant a les noves tecnologies, totes les aules estan digitalitzades i l’alumnat disposa d’ordinadors portàtils per treballar a l’aula. El centre també té quatre aules d’informàtica (dues generals i dues específiques de Tecnologia i Matemàtiques) i cinc aules d’audiovisuals (una general, una amb pantalla croma i tres específiques d’Anglès, Francès i Història).

Escoles

L’institut té tres escoles adscrites (Escola Teresa Claramunt, Escola Joanot Alisanda i Escola Miquel Martí i Pol) amb les quals es manté una coordinació cooperativa, amb plantejaments d’escola inclusiva, que permet una millor adaptació de l’alumnat en el pas de primària a secundària.

Famílies

 • Contacte amb el tutor per correu electrònic.
 • Accés directe a l’aplicació de gestió d’incidències a l’aula, absències i retards (GIA).
 • Participació de l’AMPA en l’organització d’activitats complementàries:
  • Reforç escolar
  • Esport (voleibol, futbol sala, escalada, …)
  • Teatre
  • Enlaira’t
 • Alternatives de l’AMPA a la compra de llibres de text nous:
  • Plataforma d’intercanvi
  • Reutilització de llibres mitjançant IDDINK