Assemblea i Consell de delegats

L’Assemblea de delegats és l’òrgan decisori de l’alumnat i el seu mitjà de participació en la vida escolar i cultural del centre. Està formada pels delegats i sots-delegats de cada grup-classe com a representants directes de l’alumnat i es reuneix el primer dimecres de cada mes a partir del mes de novembre.

El Consell de delegats és un òrgan col·legiat de participació de l’alumnat en l’organització del centre. Està format per un mínim de 5 delegats i delegades, i es constitueix durant el primer trimestre de cada curs, un cop els grups han escollit els seus representants.