Experiències pedagògiques

Projecte AEG (Accions Educatives Globalitzades)

Les accions educatives globalitzades són metodologies i activitats que es fan des de totes les matèries a un mateix nivell amb l’objectiu d’assolir un aspecte de l’aprenentatge que és compartit.

TIL (Tractament Integral de les Llengües)

Acció específica per millorar l’expressió escrita de l’alumnat en les diverses llengües que s’estudien a l’institut, saber argumentar, tenir criteri i esbossar idees i opinions en els quatre cursos de l’ESO,
El plantejament que es fa és el següent:

 • Treballar als diferents nivells de l’ESO diverses tipologies de textos, des de totes les matèries:
  • A 1r i 2n ESO: ressenyes d’articles, quadres sinòptics, informacions biogràfiques sobre un autor.
  • A 3r i 4t ESO : textos periodístics, textos de creació: expositiu, argumentatiu i instructiu.
   A principi de curs, l’equip docent decideix quina matèria focalitza en una tipologia de text específica.
 • Tot el professorat hauria de ser professor de llengües, és a dir, aplicar la correcció lingüística tot tenint en compte les faltes d’ortografia i expressió que faci l’alumnat.
Expressió oral

Acció específica per millorar l’expressió oral de l’alumnat, mitjançant la presentació oral de projectes o activitats realitzades a les diferents assignatures.

De la mateixa manera que en les TIL, l’equip de professors decideix a principi de curs, el repartiment equilibrat del treball de l’exposició oral en els diferents trimestres del curs i des de les diferents matèries.

Els alumnes disposen d’una rúbrica d’avaluació de l’exposició oral que treballen a classe i els permet saber en tot moment com fer una bona presentació i captar l’atenció del públic.

TIC

Acció específica per millorar l’ús de les noves tecnologies i els paquets informàtics.

A primer d’ESO, des de l’assignatura de tecnologia, treballen el processador de textos a la primera avaluació. Els altres dos trimestres, els professors de les diferents assignatures consoliden aquest aprenentatge demanant tasques realitzades amb aquesta eina.

A segon d’ESO, amb la mateixa estructura que a primer, es treballen les presentacions i a tercer d’ESO, els fulls de càlcul.

A partir del curs 18-19 es pretén, a més a més, formar els alumnes en l’entorn Google.

Cada alumne disposa d’un correu corporatiu. El professorat del centre utilitza, a part del llibre de text, el moodle del centre per tenir-hi els seus cursos, el classroom, o webs i blocs propis. L’institut compte amb 3 aules informàtiques específiques i amb aules informàtiques desplegables per utilitzar a la pròpia aula del grup.

Tècniques i hàbits d’estudi

Des de les tutories i, englobades des de diferents matèries, s’ensenyen i es treballen diferents tècniques d’estudi com el resum, el subratllat, l’esquema,… A cada nivell se’n treballen tres de diferents per tal d’arribar al màxim nombre possible d’estratègies d’estudi.

Aprenentatge cooperatiu

L’Aprenentatge Cooperatiu és una nova estratègia de treball que estimula l’aprenentatge actiu, facilita el desenvolupament d’habilitats socials i afavoreix el pensament crític i la creativitat.

Els alumnes de primer d’ESO treballen diferents tècniques de treball en equip (trencaclosques, grups d’investigació…) perquè les puguin aplicar en el seu dia a dia, quan treballin en grup a classe i també vàries tècniques cooperatives (lectura compartida, 1-2-4, aturada de tres minuts, llapis al mig…)

Poden avaluar el seu treball a partir d’una rúbrica en què analitzen, entre altres, el nivell de col·laboració, l’aprofitament del temps, els compromisos individuals…

CCC (Cura compartida de la convivència)

La neteja, el silenci, el respecte pels demés i per l’entorn, l’eficiència energètica, … són valors que es treballen a nivell conjunt però focalitzats a la tutoria.

Transversalitat

Crèdit de síntesi

El treball de síntesi és un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç d’aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i admet diferents concrecions temporals. Es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO.

1r d’ESO: El nostre joc de taula

El nostre joc de taula

Es tracta de presentar un joc de taula sobre la ciutat de Sabadell, construït perquè qualsevol persona pugui jugar-hi, complementat amb un bloc on hi hagi entrades diàries del dia a dia del treball realitzat i la feina aconseguida, i amb un anunci publicitari, en anglès, presentant el joc.

2n d’ESO: Mostrem el món

Els objectius d’aquest crèdit de síntesi es divideixen en dos blocs. Per una banda, aprofundir en el treball cooperatiu, i per altra banda preparar una paradeta informativa sobre una zona turística que hauran escollit cada grup d’alumnes i que caldrà exposar a familiars i alumnes l’últim dia del crèdit.

Algunes de les tasques que els alumnes hauran de fer són elaborar: un tríptic informatiu en anglès, un mini diccionari de supervivència amb el vocabulari bàsic, un pòster, un vídeo i un souvenir o una mostra gastronòmica o una exhibició cultural sobre folklore, edificis o personatges emblemàtics, medi natural, contes tradicionals… Una gran feina que enriqueix a tota la comunitat educativa.

3r d’ESO: Acampada a Núria

La gran majoria d’alumnes realitza una acampada a la Vall de Núria durant 5 dies. Es vol donar a conèixer aquesta vall i aprofundir en els continguts curriculars de diverses àrees.

Des del campament es poden fer moltes excursions als cims que envolten la Vall de Núria i que formen el que es coneix amb el nom de l’Olla de Núria : Puigmal, Pic del Segre, Finestrelles, Pic d’Eina, Nou Fonts, Nou Creus, Coma de Vaca, Torreneules… Prèviament a la sortida, els alumnes treballen en petit grup com muntar i desmuntar una tenda, elaboren el seu propi menú pels dies d’estada, la seva compra… Un cop situats a Núria, descobreixen el que és conviure amb la natura, amb els companys, amb el clima… A més a més, realitzen excursions de descoberta de la natura, participen en gimcanes, fan activitats curriculars… Una vivència que recorden per sempre.

4t d’ESO: Projecte de recerca

El projecte de recerca és un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat de 4t d’ESO en equip, sobre un tema transversal del currículum o focalitzat en un àmbit determinat, per tal de comprovar el grau d’autonomia de l’alumnat i la seva capacitat per treballar en grup.

Jornades especials del calendari
Dia de la ciència: 15 de novembre
Tots els alumnes de l’institut participen en aquesta jornada de commemoració de la ciència.
Els alumnes de 1r de batxillerat científico-tecnològic preparen una gimcana amb més de 20 stands en la que hi participen els alumnes de primer i segon d’ESO. Aquests stands són molt diversos: reconeixements de fòssils, d’eines, fulles d’arbre, treballs amb el foc i el buit, coneixença de les propietats del sabó, endevinar símbols químics, reconèixer objectes per la seva olor, pel tacte, associar científics amb els seus invents… involucrant diverses àrees científiques: tecnologia, física, química, matemàtiques i ciències naturals.
Els de segon de batxillerat preparen un seguit d’experiments científics perquè puguin realitzar els de tercer d’ESO: tallers de robòtica, de creació d’slim…. A més a més, realitzen tres tallers de matemàtiques on en un d’ells munten la cúpula de Leonardo Da Vinci.Els alumnes de quart d’ESO realitzen una xerrada o observació del Sol, per part de professionals de l’observatori astronòmic de Sabadell i també uns pòsters sobre sortides professionals científiques. Aquesta activitat els serveix també com a orientació professional.
Tot això combinat amb sortides al Museu Blau de Barcelona, al riu Ripoll i a la Colònia Vidal.
Una experiència diferent en contacte directe amb la ciència.
Carnestoltes
Una diada festiva organitzada exclusivament per l’Assemblea d’estudiants del Pau Vila. Aquesta engresca a la resta d’alumnes del centre a partir durant una setmana a activitats diverses i té el seu punt culminant el divendres de Carnestoltes amb un gran concurs de disfresses i talents.
Sant Jordi
Aquesta festa està organitzada pels departaments de llengües de l’institut. Pretén fomentar l’ús de la lectura i l’escriptura i apropar la cultura literària i musical als nois i noies. La meitat de la festa consisteix en la representació d’una obra teatral i l’altra, en la realització de diversos tallers tant de música, com d’arts o de treball de llengües.
A més a més, s’organitzen també els Jocs Florals en els quals poden participar voluntàriament tots els alumnes del centre, tant en llengua catalana com castellana, i anglesa en el cas de batxillerat.
Els relats premiats participen al concurs Pere Quart organitzat per l’Ajuntament de Sabadell.
Aprenentatge per projectes

Des del curs 17-18, es vetlla perquè des a cada nivell es porti a terme un projecte curricular on s’impliquin força matèries del currículum.

 • 1r d’ESO: L’Univers
 • 2n d’ESO: L’Ocell de foc, aprenent de joglar. El Pau Vila medieval.
 • 3r d’ESO: La sang
 • 4t d’ESO: La Guerra Freda

Orientació

Els tutors, els professors del departament d’Orientació Educativa i el coordinadors de l’institut, porten a terme tot un seguit d’activitats d’autoconeixement i orientació per l’alumnat des de 1r fins a 4t d’ESO.

Aquestes activitats configuren la carpeta d’autoconeixement-orientació, que serveix a l’alumne, a part de conèixer les seves competències i habilitats, per poder triar amb més coneixement i seguretat què fer en acabar l’ESO.