Batxillerat nocturn

Els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn presencial s’adrecen fonamentalment a persones que per causa de la seva activitat laboral, dels seus interessos o per altres circumstàncies, troben un millor encaix en una oferta horària diferent de la del règim diürn.

Horari marc

Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
16:00 – 16:45
16:45 – 17:30
17:30 – 18:15
18:15 – 19:35  Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo  Esbarjo
18:35 – 19:20
19:20 – 20:10
20:10 – 21:00

Currículum

El currículum de Batxillerat en règim nocturn està regulat normativament i es pot consultar al document: Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

Matèries comunes

1r Batxillerat
LLengua estrangera Anglès I 3h
Llengua catalana i literatura I 2h
LLengua castellana i literatura I 2h
Filosofia 2h
Ciències del món contemporani 2h
2n Batxillerat
LLengua estrangera Anglès II 3h
Llengua catalana i literatura II 2h
LLengua castellana i literatura II 2h
Hª de la Filosofia 3h
Història 3h
Treball de recerca 1h

Matèries de modalitat i específiques

Batxillerat Ciències i Tecnologia
Itinerari A
1r curs 2n curs hores
Matemàtiques I Matemàtiques II 4
Química I Química II 4
Biologia I Biologia II 4
Reforç Instrumentals I Reforç Instrumentals II
Estada a l’empresa
4
Batxillerat Ciències Socials
1r curs 2n curs hores
Matemàtiques apl. CCSS I Matemàtiques apl. CCSS II 4
Literatura Castellana Hª de l’Art 4
Hª Món Contemporani
Literatura Universal
Geografia
Literatura Catalana
4
Reforç Instrumentals I Reforç Instrumentals II
Estada a l’empresa
4
Batxillerat Humanitats
1r curs 2n curs hores
Llatí I Llatí II 4
Literatura Castellana Hª de l’Art 4
Hª Món Contemporani
Literatura Universal
Geografia
Literatura Catalana
4
Reforç Instrumentals I Reforç Instrumentals II
Estada a l’empresa
4

Accés

Només poden ser matriculats de batxillerat nocturn els i les alumnes que tinguin 18 anys o més i els que, en edat compresa entre 16 i 18 anys, acreditin la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn, per motius laborals o altres que a criteri del director ho justifiqui.

Característiques

En ensenyaments de batxillerat nocturn no regeixen les normes de pas de curs del règim diürn: només cal repetir les matèries no superades.

L’alumnat pot estar matriculat de batxillerat nocturn un màxim de sis cursos acadèmics. Per a aquest còmput, cal tenir en compte els cursos en què s’ha estat matriculat de batxillerat en règim diürn. No obstant això, es pot sol·licitar al director l’anul·lació de matrícula abans del mes d’abril del curs acadèmic corresponent, o bé una matrícula extraordinària si es tracta d’una setena inscripció.

L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada de l’alumnat de batxillerat, durant 15 dies lectius, podrà comportar la baixa de l’alumne/a. En el moment que s’arribi a acumular aquest període d’absència, li serà notificada aquesta circumstància a l’alumne/a absentista. Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, la matrícula de l’alumne/a serà anul·lada per absentisme continuat no justificat i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona.

Exempcions i convalidacions

En determinades circumstàncies, es poden sol·licitar diverses exempcions i convalidacions de matèries. Podeu consultar la informació a l’apartat 3 del document: Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.

Accés a estudis posteriors

En el moment de la tria de matèries de modalitat caldrà tenir en compte: