Projecte educatiu

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document estratègic marc de la institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.

Projecte Educatiu de Centre