Grups de treball

CLIL-AICLE

Aquest grup de treball té com a objectiu fer una reflexió sobre la metodologia CLIL-AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) per tal d’implementar aquesta metodologia en les activitats que es fan a l’aula a les diferents assignatures. Pel present curs, la introducció de la metodologia CLIL-AICLE (en anglès) es concreta en:

 • Batxillerat:
  • Assignatura (Psychology and Sociology) utilitzant materials en anglès.
  • Activitats relacionades amb el projecte Comenius Multilateral.
 • ESO:
  • Activitats puntuals en anglès a les matèries de: Socials, Ciències Experimentals (Biologia i Física i Química) i crèdit quadrimestral d’Educació Física.
  • Activitats relacionades amb el projecte Comènius Bilateral.

Competències Bàsiques

Durant el curs s’organitza un grup de treball sobre competències bàsiques obert a tot el professorat. L’objectiu és analitzar com es poden treballar les CCBB des de les diferents assignatures, crear materials, conèixer recursos disponibles i plantejar estratègies que puguin millorar les habilitats del nostre alumnat. Enguany es treballarà de forma integrada amb la Xarxa de CCBB.

Grup d’experimentació per al plurilingüisme (GEP)

Aquest grup de treball, format bàsicament pel professorat de matèries no lingüístiques que imparteixen continguts en anglès o francès i per professorat de llengües estrangeres, té com a objectiu fer una reflexió sobre la utilitat del plurilingüisme com a eina de millora en l’ús de la llengua, tant de les llengües maternes com les llengües estrangeres que s’estudien en el centre.

En el nostre institut, es fan reunions del professorat que participa en activitats de plurilingüisme i també es fa la formació d’un equip dinamitzador que trasllada al grup els coneixements i materials adquirits.

La implementació es fa en diferents fases:

 1. Sessió de reflexió sobre el propi punt de partida (ja realitzada)
 2. Contrast del punt de partida amb altres perpectives relacionades amb l’enfocament plurilingüe
 3. Experimentació de les noves didactitzacions
 4. Valoració de l’experimentació i de concreció de línies de treball per al futur.

Tractament Integrat de les Llengües (TIL)

Per tal de millorar l’expressió oral i escrita de l’alumnat en les diverses llengües que s’estudien a l’institut, saber argumentar, tenir criteri i esbossar idees i opinions en els quatre cursos de l’ESO, el plantejament que es fa és el següent:

 • Tot el professorat hauria d’aplicar la correcció lingüística tot tenint en compte les faltes d’ortografia i expressió que faci l’alumnat.
 • Treballar als diferents nivells de l’ESO diverses tipologies de textos:
  • A 1r i 2n ESO: ressenyes d’articles, quadres sinòptics, informacions biogràfiques sobre un autor (escrit i oral).
  • A 3r i 4t ESO : textos periodístics, textos de creació: expositiu, argumentatiu i instructiu.
 • El professorat, des de cada matèria, hauria de donar un glossari amb totes les paraules específiques i l’alumnat, a poc a poc, ha d’anar confeccionant una llibreta-diccionari amb tots els termes que va aprenent.