Projectes

Pla Català d’Esport a l’Escola (PCEE)

Infantil AEl Pla Català d’Esport a l’Escola és un Pla impulsat pels Departaments d’Educació i de la Vicepresidència (Secretaria General de l’Esport) de la Generalitat de Catalunya, per incrementar la pràctica esportiva a les escoles en horari no lectiu.

A l’Institut Pau vila, el Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les que podem destacar:

 • Creació de l’Associació Esportiva INS Pau Vila, amb la participació activa de l’alumnat i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes o d’altres persones o entitats del barri.
 • Coordinació de les activitats, per mitjà d’un/a professor/a de l’institut, generalment del departament d’Educació Física.
 • Col·laboració entre el centre educatiu, l’Ajuntament i el Consell esportiu corresponent.
 • Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.

Pla PLEC (Pla de Lectura de Centre)

L’objectiu d’aquest projecte és continuar amb la línia convergent de les dues fites pedagògiques actuals:

 • Garantir el funcionament de la biblioteca en el centre i fomentar el gust per la lectura.
 • Millorar la comprensió lectora de forma gradual i progressiva.

Els aspectes més rellevants són:

 • Gestió, dinamització i manteniment de la biblioteca: creació del Consell de Biblioteca i de la pàgina web.
 • Creació de cercles de lectura oberts fora de l’horari lectiu.
 • Ús d’una biblioteca portàtil per a les substitucions a l’aula.

Pla TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement)

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC, es defineixen els objectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàctico-pedagògics i curriculars.

En el nostre centre es treballa amb la diagnosi per tal de trobar quines són les estratègies més adequades per desenvolupar l’ús de les noves tecnologies i la seva aplicació a l’aula.

Els aspectes més rellevants són:

 • Ús de les pissarres digitals i materials adients.
 • Ús d’aules d’informàtica desplegables (ordinadors portàtils)
 • Ús d’eines de comunicació amb les famílies i internes (programa GIA de gestió d’incidències de l’alumnat, ús de Google Apps).
 • Ús de plataformes educatives (moodle, intranet, llibres digitals…)

Programa Campus Ítaca (UAB)

Beques Ítaca-SantanderEl Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut i organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, gestionat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i la Facultat de Ciències de l’Educació i patrocinat pel Grup Santander.

El programa de beques salari Ítaca-Santander comporten la gratuïtat de la matrícula universitària així com el pagament de 500 euros mensuals durant deu mesos a l’any, renovables durant els anys de duració de la titulació universitària.

L’Institut Pau Vila s’ha consolidat com un dels centres seleccionats pel Campus Ítaca els darrers anys.

Projecte Erasmus+ K1

Formació del professorat per al plurilingüisme en el centre

El projecte europeu Erasmus+ KA1 en el que participa el nostre institut té com a principal objectiu fomentar la metodologia CLIL-AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) entre el professorat del centre. Durant dos anys, professorat de matèries no lingüístiques es formarà en llengua instrumental anglès per tal de millorar el domini d’aquesta llengua estrangera i poder impartir part de les seves matèries en anglès, fent ús de la metodologia CLIL. Igualment el projecte té com a objectiu fomentar la internacionalització del centre tal com es concreta en el nostre pla de desenvolupament europeu.

Projecte Erasmus+ K2

EfesEl nostre centre participa en el projecte Erasmus+ KA2 “EUNEEDSU” conjuntament amb instituts de Dinamarca (coordinador), Itàlia, Àustria, Turquia i Grècia. La durada del projecte és de tres anys (2014-2017) i s’adreça a l’alumnat de batxillerat.

El tema principal és el foment, coneixement i creació d’eines que permetin la incorporació del jovent al món del treball i a la formació necessària per a les diferent branques laborals. De forma conjunta, es busquen estratègies per a la incorporació al món del treball en una Europa internacional, on cada vegada més és necessària la mobilitat per trobar una feina. El projecte s’emmarca en la estratègia 2020 de la Unió Europea, d’incorporació del jovent al mercat laboral i lluita contra l’atur.

Projecte Erasmus+ KA2

FINE: Fake information in news around Europe. Cliqueu aquí per tenir tota la informació actualitzada

Projecte europeu Erasmus KA2 d’intercanvi d’alumnat amb les escoles Anton-Heilingbrunner-Schule de Wasseburg, Alemanya, Dundagas vidusskola de Dundaga, Letònia, Instituto Comprensivo Statale Michaelangelo Buonarroti de Palerm, Itàlia. Està finançat per la Unió Europea i ha estat elaborat durant el curs 19-20 per un treball conjunt de professorat de les quatre escoles participants.

Altres objectius són:

 • Millora en el domini de la llengua estrangera anglès.
 • Millora en l’ús de les TIC
 • Treball cooperatiu
 • Treball en perspectiva internacional
 • Coneixement d’altres cultures

Productes:

Projecte NEXE (aprenentatge-servei)

El projecte NEXE d’aprenentatge-servei comunitari és un projecte de col·laboració amb les escoles adscrites adreçat a l’alumnat de Quart d’ESO. Té com a objectiu que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Per a desenvolupar aquest projecte s’utilitza l’Aprenentatge-servei (APS), una metodologia pedagògica que obre els centres educatius a les necessitats socials del seu entorn i implica a l’alumnat en la realització d’aprenentatge i de servei comunitari. Aquests projectes de servei, en principi, suposaran la realització d’activitats en entitats de fora del centre, tant en horari lectiu com no lectiu.

L’alumnat participa en accions solidàries amb les escoles adscrites al nostre centre i durant una setmana fan d’ajudants dels mestres de les escoles i participen en les activitats que es duen a terme. Posteriorment, han d’escriure una memòria de l’experiència viscuda amb una autoavaluació de quina ha estat la implicació i quin ha estat l’aprenentatge de tot el projecte.

Projecte TEI (Tutoria entre iguals)

El projecte TEI és un programa de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar. Té un caràcter institucional i implica tota la comunitat educativa. Està basat en l’ajuda (emocional, social i personal) entre iguals, que a secundària es concreta en la tutoria de l’alumnat de 1r d’ESO per part de l’alumnat de 3r d’ESO.

Els objectius d’aquest projecte són:

 • Facilitar el procés d’integració del nou alumnat (1r d’ESO) a l’Institut.
 • Tenir un referent (tutor/tutora), alumne/a de 3r d’ESO, per afavorir la integració i l’autoestima, i reduir els nivells d’inseguretat propis d’espais i organitzacions desconeguts.
 • Compensar el desequilibri de poder i de força, sempre presents a l’assetjament, entre
  agressor i víctima des d’una perspectiva preventiva i dissuasiva.
 • Cohesionar la comunitat educativa del centre, i integrar i desenvolupar la tolerància zero com un tret d’identitat del centre.


Més informació: Programa TEI: tutoria entre iguals

Servei de mediació

El Servei de Mediació es posa en funcionament per la necessitat de resoldre els conflictes de forma pacífica i per ajudar així a mantenir un bon clima de convivència i treball en el centre.

Està format per un nombre reduït d’alumnes que participen de la formació i de la planificació del mateix servei.

Les persones que necessiten del servei accedeixen de manera voluntària o suggerit per una tercera persona que sap del conflicte i creu que amb aquesta opció pot ajudar als protagonistes a posar-se d’acord.

La mediació és un mètode imparcial, discret, voluntari, pacífic amb capacitat d’escolta i diàleg i pretén:

 • Implementar la cultura de la mediació i el diàleg en la prevenció i resolució pacífica de conflictes.
 • Crear la cultura de la integració i de la bona convivència.
 • Aconseguir un bon clima escolar i ajudar a trobar els recursos per tal de mantenir-lo i millorar-lo.
 • Avaluar l’assoliment dels objectius plantejats i proposar, si escau, estratègies de millora.

Forma part del Plà de Convivència de Centre.