Grups de treball

Plurilingüisme

Aquest grup de treball té com a primer objectiu fer una reflexió sobre la metodologia CLIL-AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) per tal d’implementar-la a l’aula a les diferents assignatures. Un segon objectiu és la utilitat del plurilingüisme com a eina de millora en l’ús de la llengua, tant de les llengües maternes com les llengües estrangeres que s’estudien en el centre. El tercer objectiu és el disseny i la implementació de projectes internacionals Erasmus+ KA1 i KA2.

El grup està format bàsicament pel professorat de matèries no lingüístiques que imparteixen continguts en anglès o francès i per professorat de llengües estrangeres.

Tasques que es porten a terme:

  • Reflexions sobre el plurilingüisme i la implementació de la metodologia AICLE
  • Recull d’activitats fetes en llengua estrangera
  • Disseny i sol·licituds Erasmus+
  • Coneixement d’eines i aplicacions rellevants per la implementació d’activitats AICLE
  • Coneixement de materials
  • Experimentació de noves didactitzacions
  • Valoració de l’experimentació i concreció de línies de treball posteriors.

Competències Bàsiques

Durant el curs s’organitza un grup de treball sobre competències bàsiques obert a tot el professorat. L’objectiu és analitzar com es poden treballar les CCBB des de les diferents assignatures, crear materials, conèixer recursos disponibles i plantejar estratègies que puguin millorar les habilitats del nostre alumnat. Enguany es treballarà de forma integrada amb la Xarxa de CCBB.