Grups de treball

Projecte AVANCEM

Aquest programa d’innovació té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida per tal d’enfortir el seu creixement acadèmic: millorant la competència comunicativa, adquirint estratègies d’intercomprensió entre llengües, fomentant el treball en equip i també, el treball autònom.

Durant el curs 18-19, l’equip impulsor del projecte va realitzar una DAFO a partir d’enquestes a les famílies, alumnat i professorat. Dels resultats obtinguts, es va elaborar el pla d’acció pels propers anys que se centra en:

  • Consolidar i donar a conèixer un banc de recursos (programació d’activitats, gestió d’aula, propostes d’avaluació, d’organització i metodologia…) per tal de millorar l’atenció a la diversitat.
  • Modificar les proves convencionals per fer-les més competencials i que incloguin l’expressió i la comprensió orals.
  • Fer una distribució, per cursos i per trimestres, de gèneres i tipologies textuals, per garantir que es treballen de forma coherent.

Paral·lelament, des del curs passat, s’ha creat un grup de professorat de l’institut, sobretot de l’àmbit lingüístic, que es forma durant tres anys per tal d’incorporar estratègies pel tractament integrat de les llengües, planificar uns objectius conjunts i crear projectes de comunicació  integrats que implementin diferents seqüències didàctiques.

Experiències pedagògiques:

Plurilingüisme

Aquest grup de treball té com a primer objectiu fer una reflexió sobre la metodologia CLIL-AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) per tal d’implementar-la a l’aula a les diferents assignatures. Un segon objectiu és la utilitat del plurilingüisme com a eina de millora en l’ús de la llengua, tant de les llengües maternes com les llengües estrangeres que s’estudien en el centre. El tercer objectiu és el disseny i la implementació de projectes internacionals Erasmus+ KA1 i KA2.

El grup està format bàsicament pel professorat de matèries no lingüístiques que imparteixen continguts en anglès o francès i per professorat de llengües estrangeres.

Tasques que es porten a terme:

  • Reflexions sobre el plurilingüisme i la implementació de la metodologia AICLE
  • Recull d’activitats fetes en llengua estrangera
  • Disseny i sol·licituds Erasmus+
  • Coneixement d’eines i aplicacions rellevants per la implementació d’activitats AICLE
  • Coneixement de materials
  • Experimentació de noves didactitzacions
  • Valoració de l’experimentació i concreció de línies de treball posteriors.

Competències Bàsiques

Durant el curs s’organitza un grup de treball sobre competències bàsiques obert a tot el professorat. L’objectiu és analitzar com es poden treballar les CCBB des de les diferents assignatures, crear materials, conèixer recursos disponibles i plantejar estratègies que puguin millorar les habilitats del nostre alumnat. Enguany es treballarà de forma integrada amb la Xarxa de CCBB.

Us deixem aquest vídeo on està força ben explicat.