BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials. En el nostre centre oferim les modalitats de ciència i tecnologia i d’humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.En cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

 

DISTRIBUCIÓ DEL CURRÍCULUM 2020-21

 

MATÈRIA
1r BATXILLERAT
2n BATXILLERAT
Llengua catalana i literatura 2h 2h
Llengua castellana i literatura 2h 2h
LLengua estrangera: Anglès 3h 3h
Ciències per al món Contemporani 2h
Filosofia 2h
Història de la Filosofia 3h
Història 3h
Educació Física 2h
Tutoria 1h 1h
 
MODALITAT 1 4h 4h
MODALITAT 2 4h 4h
MODALITAT 3 4h 4h
MODALITAT 4 4h 4h
TOTAL HORES 30h 30h

 

DISTRIBUCIÓ FRANGES MODALITAT

(En vermell les matèries comunes d’opció, obligatòries segons la modalitat triada)

 

1r BATXILLERAT
2n BATXILLERAT
FRANJA 1
Matemàtiques I Matemàtiques II
Llatí I Llatí II
Economia d’empresa I Economia d’empresa II
     
FRANJA 2
Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials II
Química I Química II
Dibuix Tècnic I Dibuix Tècnic II
Grec I Grec II
 
FRANJA 3
Literatura Universal Literatura Castellana
Economia Història de l’Art
Biologia I Biologia II
Tecnologia Industrial I Tecnologia industrial II
 
FRANJA 4

Història del món contemporani Geografia
Física I Física II
Ciències de la terra  I Ciències de la terra II
Francès (2a llengua estrangera) Literatura Catalana
Francès (2a llengua estrangera)
Psicologia i Sociologia
Estada a l’empresa (*)

(*) Per matricular-se a la matèria d’ “Estada a l’empresa” cal la supervisió prèvia del Secretari.