Assessorament i Reconeixement

Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.

Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

ASSESSORAMENT fp

INFORMACIÓ GENERAL
CALENDARI
 • Sol·licitud al servei d’assessorament : del 14/09/20 al 25/09/20
 • Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva:  28/09/20
 • Reclamacions a la llista d’admesos: del 29/09/20 al 2/10/20
 • Publicació llista admesos: 5/10/20
 • Presentació document de pagament: del 6/10/20 al 13/10/20
 • Calendari i convocatòria de les persones interessades:  dia 14/10/20 hora 13 a 14:30
SOL·LICITUD
Cal fer una sol·licitud escollint el centre i la família professional de la que es vol rebre assessorament.
CRITERIS D’ADMISSIÓ
L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
ADMESOS

Llista d’admesos i places vacants al servei d’assessorament

PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ I PAGAMENT INSCRIPCIÓ
En horari de Secretaria del centre. Cost : 60€
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Full d’inscripció imprès amb les dades personals i la família professional escollida
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació
Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
Resguard de pagament del preu establert
INICI DEL PROCÉS / SERVEI

Fins el 25 de setembre de 2020

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ
Ompliu la següent enquesta
OFERTA DEL NOSTRE CENTRE
FAMÍLIA PROFESSIONAL
PLACES
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
10
IMATGE PERSONAL
10
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
10
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
5

RECONEIXEMENT fp

INFORMACIÓ GENERAL
CALENDARI
 • Sol·licitud al servei de Reconeixement : del 21/09/20 al 02/10/20
 • Publicació llista provisional d’admesos i places de reserva:  05/10/20
 • Reclamacions a la llista d’admesos: del 06/10/20 al 09/10/20
 • Publicació llista admesos: 12/10/20
 • Presentació document de pagament: del 13/10/20 al 20/10/20
 • Calendari i convocatòria de les persones interessades:  dia 21/10/20 hora 13 a 14:30
SERVEI DE RECONEIXEMENT DELS APRENENTATGES
Presentació de la sol·licitud i documentació a les oficines de l’institut
CRITERIS D’ADMISSIÓ
L’ordre d’admissió, als centres del Departament, es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.
PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ I PAGAMENT INSCRIPCIÓ
En horari de Secretaria del centre (9:00 h-14:00 h). Cost: 18€ per a cada UF (Preu públic)
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Full d’inscripció imprès.
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació
Titulació requerida per accedir al cicle (original i fotocòpia)
Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
Informe d’assessorament i equivalent
INICI DEL PROCÉS / SERVEI

1 d’octubre de 2020

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ
Ompliu la següent enquesta
OFERTA DEL NOSTRE CENTRE
FAMÍLIA PROFESSIONAL
CICLE FORMATIU
CODI
PLACES
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques
EE10
5
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA CFGM Instal·lacions de telecomunicacions
EE30
5
IMATGE PERSONAL CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar
IP10
5
IMATGE PERSONAL CFGM Estètica i bellesa
IP20
5
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES CFGM Electromecànica de vehicles automòbils
TM10
5
TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES CFGS Automoció
TMA0
5
INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT CFGM Manteniment electromecànic
IM10
5
CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT AMB LA PRESTACIÓ DEL SERVEI