Orientació i acció tutorial

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) del nostre centre especifica l’orientació de l’acció tutorial al nostre institut, orientació que inclou:

  • L’orientació personal que pretén afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne. Són activitats d’orientació personal aquelles relacionades amb les actituds, valors, sentiments, aptituds i procés d’adaptació i integració social de l’alumnat. L’orientació personal vol col·laborar a que l’alumne aconsegueixi un autoconcepte positiu, guanyi confiança en les pròpies possibilitats i, en general, sigui conscient de les seves característiques. Una pedagogia orientada a reforçar els èxits més que no pas a penalitzar els errors, un clima d’aula obert i confiat i un model de centre participatiu i democràtic són recursos del professorat per orientar la vessant personal dels alumnes.
  • L’orientació personal que pretén afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne. Són activitats d’orientació personal aquelles relacionades amb les actituds, valors, sentiments, aptituds i procés d’adaptació i integració social de l’alumnat. L’orientació personal vol col·laborar a que l’alumne aconsegueixi un autoconcepte positiu, guanyi confiança en les pròpies possibilitats i, en general, sigui conscient de les seves característiques. Una pedagogia orientada a reforçar els èxits més que no pas a penalitzar els errors, un clima d’aula obert i confiat i un model de centre participatiu i democràtic són recursos del professorat per orientar la vessant personal dels alumnes.
  • L’orientació escolar que s’entén com a suport al procés d’aprenentatge de l’alumnat. En aquest sentit, s’encarrega de facilitar recursos que millorin l’aprenentatge de l’alumne i fomentin la seva motivació per aprendre. Contribuirem en aquest aspecte facilitant espais per a l’estudi, afavorir un bon ambient de treball, afavorint la coordinació entre els membres dels equips docents, etc. A banda d’això, cada professor i, també, la persona tutora, pot afavorir amb les seves iniciatives didàctiques l’orientació escolar dels seus alumnes.
  • L’orientació acadèmica que pretén ajudar a l’alumne a prendre decisions a l’hora de confegir el seu itinerari educatiu. Aquest suport es concreta en informar els alumnes de les característiques dels seus estudis, de les modalitats i itineraris de batxillerat i dels cicles formatius existents així com dels llocs on poden estudiar-se, amb la finalitat d’ajudar-los a organitzar el seu currículum. La planificació de com i quan es facilita aquesta informació, així com l’organització d’un programa d’activitats que potenciï la presa de decisions.
  • L’orientació professional busca reduir la distància entre el món del treball i el món escolar, a la vegada que dota de recursos l’alumnat perquè prengui decisions raonables. L’orientació professional s’ha de realitzar al llarg de tota l’etapa però es potenciarà fonamentalment als moments de transició. Al llarg del curs de 4t es faran un seguit de sessions d’orientació coincidint amb els períodes forts d’orientació: EXPOJOVE, Saló de l’ensenyament, preinscripcions,… i sempre que es cregui convenient.